Selecteer een pagina

De programmabegroting 2019. Wat het CDA betreft een concrete invulling van de doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord. Samenwerking staat hierin centraal, zoals we als CDA ook in de krant hebben laten optekenen. Om met een groot staatsman, Piet Hein Donner te spreken: “Zonder samenwerking verzuipen we. We moeten vasthouden wat van waarde is.”.

Want zo is het. We kunnen nog zoveel roepen, nog zoveel weten en nog zoveel vinden; als we geen samenwerking zoeken, komen we er niet. Verschillen zijn er, maar het is mooi dat we op momenten als deze met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de grote uitdagingen van deze tijd.

Denk aan duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, zorg en economie. Om gelijk bij het laatste te beginnen; we mogen er trots op zijn dat we als Barneveld tot de top 20 van economisch sterkste gemeenten behoren, zo berichtte de Elsevier. Qua economische groei staan we zelfs op de zesde plek; er is hard gewerkt de afgelopen periode en daar gaat deze coalitie mee door. Kijk naar de bouw van bedrijven en huizen. We hebben aandacht voor een goed vestigingsklimaat, ook voor hoger-opgeleiden, maar laten we de kostbare handen die Barneveld rijk is niet vergeten, Als we naar gronduitgiften kijken denken we al wel snel aan Columbiz.. ik bedoel Harselaar Centraal. De toekomst van de huidige plannen hangt af van het al dan niet afgeven van een milieuvergunning waarbij reactie van de provincie van groot belang is. Best een risico, maar we vinden dit niet terug bij de 10 belangrijkste risico’s. Wij zouden dit onderwerp graag bij deze risico’s zien staan. Graag een reactie van het college. Ook zijn we benieuwd hoe het college kijkt naar de toekomst. We zijn van een actief grondbeleid veranderd naar een passief grondbeleid. We bouwen op dit moment met veel snelheid en grootte, maar wat als we hier mee klaar zijn? Zijn er al plannen voor verdere ontwikkelingen? Graag hier ook een reactie van het college.

Een ander risico is de zorg, met in het bijzonder de jeugdhulp. De onzekerheid en het ontbreken van voldoende grip, geeft ons als politiek een twijfelachtig gevoel. Een min van 4,2 miljoen geeft zorgen, maar is onderdeel van een landelijke trend. Gelukkig hebben we een miljoen compensatie vanuit het Rijk ontvangen; een pleister. Vragen blijven wel bestaan: welke ontwikkeling gaat dit doormaken. Welke keuzes worden er van hogerop gemaakt, zoals bij het woonplaatsbeginsel. En hoe kunnen wij onze jeugdigen lokaal en regionaal op een goede manier van dienst zijn. We steunen de initiatieven die het college onderneemt om hier een weg in te vinden. Daarbij worden we graag door het college op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en veranderingen.

We zien in het programma Participatie en Ondersteuning ook voldoende aandacht voor al onze jeugdigen; denk aan een doorontwikkeling van BeActive met meer focus op cultuur. Het is belangrijk dat jongeren elkaar ontmoeten, met elkaar sporten en spelen. Voor mezelf sprekend: sport heeft me gevormd. Je leert verliezen – veel verliezen – , iets wat je in je leven goed kan gebruiken. Het brengt je verder in contact met anderen. Daarom zijn we als CDA dan ook gefocust op de initiatieven die op het gebied van sport plaatsvinden. We hebben het hier vaak over grote mensen dingen, maar een kind die tegen een bal aan kan trappen is goud waard. Onderzoeken voor nieuwe sporthallen in Terbroek en Kootwijkerbroek juichen wij dan ook van harte toe. Wat zou het mooi zijn als de geplande sportzalen opgewaardeerd kunnen worden tot sporthallen, met een belangrijke rol voor het dorp zelf. We steunen onze wethouder in haar ambitie om dit voor elkaar te krijgen. Dan hebben wij ook nog een motie over verenigingen, naar aanleiding van een actuele ontwikkeling. Landelijk wordt er gewerkt aan een voorstel om verenigingen (sport, cultuur, dorpshuizen) een lager OZB-tarief te laten betalen. Op dit moment betalen bepaalde verenigingen net zoveel OZB als bedrijven en dit voorstel zorgt ervoor dat verenigingen een lager tarief kunnen gaan betalen. Als we verenigingen echt zo belangrijk vinden als we vaak zeggen, dan is dit een goede manier om hen te ondersteunen. We beogen als CDA, ondersteund door Lokaal Belang, Pro en BI dat er een plan wordt uitgewerkt om voor deze verenigingen een lager tarief te hanteren.

Vorige week had ik een dag op de hei van mijn werk, hier dicht in de buurt. Met een collega uit Utrecht liep ik langs een weiland. De collega keek zichtbaar zijn ogen uit, normaal ziet hij vooral stenen en de zonsondergang had hij al een tijd niet mee zo indrukwekkend gezien. Het maakte mij weer eens bewust van de mooie plek waar wij wonen. Tussen de bossen, in een rustige omgeving, maar met goede faciliteiten. Het is hier prettig wonen. Behoud van de leefbaarheid, ook in de dorpen is een belangrijk aandachtspunt in deze begroting; dit ondersteunen wij van harte. Dit is te bereiken door goede woonvormen, met juiste differentiatie op basis van doelgroep. Niet allemaal dezelfde woningen, maar toegespitst op de verschillende behoeften. Goed dat het college hierop in zet de komende periode. We kijken uit naar de deskundigenbijeenkomst van morgenavond over dit onderwerp, op initiatief van het CDA. Ook is er aandacht nodig voor kwalitatief goede wegen. Hier zijn in de afgelopen periode zichtbaar stappen gezet. Toch willen we het college vragen om toekomstige wegwerkzaamheden meer op elkaar af te stemmen en hierbij ook het effect voor inwoners voor ogen te houden; hier hebben we verschillende signalen over gekregen.

Dan over duurzaamheid. De ambities op dit gebied zijn in de gemeente Barneveld hoog. Met een goede mix van zon- wind- en andere energiebronnen willen we de doelen behalen. Dit is een zoektocht waar samenwerking wederom centraal staat; samenwerking tussen private partners, publieke partners en inwoners. Ook binnen de politiek vraagt dit om samenwerking. Als CDA hebben we de ambities ondersteund, waar het college op dit moment aan werkt. Wel maken we ons zorgen over het kostenplaatje, bijvoorbeeld op het gebied van gasloos bouwen. Waar komt deze rekening te liggen? Is het acceptabel om hierbij al snel naar onze inwoners te kijken? Als CDA vinden we dat we hier als gemeente zorgvuldig mee om moeten gaan. Als het letterlijk teveel ten koste gaat van de inwoners, is het moeilijk om achter deze landelijke ambities aan te lopen. We vragen dan ook van het college om niet voorop in deze ontwikkeling te gaan lopen en zorgvuldig te handelen op basis van ontwikkelingen om ons heen.

Veel punten die ik zojuist heb genoemd staan in het programma woon- en leefomgeving. Hier voeg ik er graag nog twee aan toe: veiligheid en afval. We zijn een veilige gemeente, maar ook hier zijn voldoende uitdagingen. We benadrukken hier graag de veiligheid in de wijken. Buurtwachten en –apps helpen zeer, maar ook de gemeente en politie spelen hier een belangrijke rol. We zijn erg tevreden met de middelen die worden ingezet om wijken veiliger te maken, denk aan camera’s bij toegangswegen. We zijn ook mede-ondertekenaar van de motie van Lokaal Belang voor cameratoezicht op de Vetkamp; een plek waar we meer zicht op moeten hebben. Ook zien we dat grotere criminaliteit en ondermijning op de agenda staan. Het lijkt soms ver weg, maar is o zo dichtbij. Ook in Barneveld zijn drugslabs, daar hoef je niet voor in de stad te wonen.

Nog iets waar we net als criminaliteit vanaf willen… Afval. Een onderwerp dat elke Barneveldse inwoner raakt. We hebben als gemeente in de afgelopen periode een ontwikkeling doorgemaakt met een andere wijze van inzameling, zowel inhoudelijk als qua periode. Dit vraagt om afstemming en bijsturing, zeker als het Rijk met nieuwe regels en belastingverhoging komt. Vervelend dat de consequentie hiervan is dat de afvalstoffenheffing omhoog moet. Het wordt tijd dat onze inwoners ook wat terugzien van de huidige wijze van afvalscheiding. De ambitie van het college om onder andere door middel van right to challenge afval in te zamelen, bijvoorbeeld papier, ondersteunen wij zeer. Voor verenigingen is dit een gemakkelijke manier om extra geld in te zamelen voor de vereniging. We vragen het college om op korte termijn met een uitvoeringsmemo te komen, mogelijk in combinatie met de evaluatie volgend jaar.

U zult er niet van opkijken dat wij right to challenge zeer belangrijk vinden. Vertrouwen naar de inwoner en dingen loslaten als overheid. Dit past bij de ambitie die in het laatste programma is te lezen ‘bestuur en dienstverlening’. De ontwikkeling van de huidige netwerksamenleving vraagt ook om een ontwikkeling van het gemeentehuis. Chatten met de inwoner – hier wordt ervaring mee opgedaan is te lezen – is hier een gemakkelijke en concrete invulling van. Maak het de inwoner gemakkelijk en sluit aan bij hun standaard gebruiken. Vergeet echter ook niet de mensen die hier niet in mee kunnen; het gemeentehuis moet ook fysiek haar inwoners welkom kunnen heten. Dit vraagt wederom om samenwerking tussen gemeente, inwoners en politieke partijen. Samen zoeken naar juiste middelen om antwoorden te geven op actuele vragen. Als het gaat om dit onderwerp, maar eigenlijk als het gaat om de hele begroting.

Voorzitter. Dat brengt me terug bij de quote waar we ook in de krant als CDA bij stil stonden. “Zonder samenwerking verzuipen we. We moeten vasthouden wat van waarde is.” En wat van waarde is, is ieder persoon op zichzelf. Maar wel in verbinding met elkaar.

We wensen tot slot het college en de ambtelijke ondersteuning succes en Gods zegen toe.