Het kruispunt Stationsweg – V Wijnbergenlaan wordt veelvuldig gebruikt door auto- en fietsverkeer en is een belangrijke schakel in de ontsluiting van woonwijk De Vaarst. Nu met een tweerichtingenfietspad de verkeersbewegingen verder zal toenemen en veiligheid voorop dient te staan is het noodzaak dat er op de betreffende locatie wat dient te gebeuren. Niets doen is in dit geval geen optie. Er is met dit voorliggend plan gekozen voor een rotonde, waar we als CDA zowel de voordelen maar ook de nadelen zien.

Aan de ene kant zal met een rotonde de wachttijd vanuit De Vaarst voor autoverkeer korter worden en de ontsluiting van De Vaarst verbeteren. Aan de andere kant vraagt het CDA zich af of het voor (met name jonge en veelal schoolgaande) fietsers veiliger zal worden. Als CDA zouden we graag zien dat het college bij het inrichten van de rotonde met deze jonge fietsers extra rekening zal houden en hier uiterst zorgvuldig te werk gaat.

Verder zijn er wat het CDA betreft twee punten die aandacht behoeven.

Allereerst maakt het CDA zich zorgen over de communicatie tussen de gemeente en bewoners aan de Stationsweg. Uit de zienswijze blijkt dat bewoners zich slecht gehoord voelen, er nauwelijks informatie door de gemeente wordt gegeven en afspraken niet zouden worden nagekomen. Het CDA heeft hier in de commissie ook aandacht voor gevraagd. Het CDA is van mening dat met de Harselaartunnel en andere projecten aan de Stationsweg communicatie met de bewoners essentieel is en vraagt het college dit in ogenschouw te (blijven) nemen. Nu, maar ook in de toekomst.

Daar komt bij dat enkele bewoners (tijdens de inspraak bij de commissie) een aantal vragen aan het college heeft gesteld, welke tot op heden niet zijn beantwoord. Het CDA zou graag zien dat het college deze (openstaande) vragen alsnog zal beantwoorden.

Een tweede punt van aandacht betreft de geluidsbelasting. Zoals bij de commissievergadering bleek was er onduidelijkheid over het aantal verkeersbewegingen (uitkomst onderzoek is anders dan onderzoek bij de Harselaartunnel) en onduidelijkheid over het akoestisch onderzoek. Ondanks het feit dat hier tijdens de commissie helderheid over werd gegeven blijft het geluid een punt van aandacht. In die zin is het goed dat er in ieder geval stil asfalt wordt gelegd. Mocht het college nog overwegen om aanvullende geluidsreducerende maatregelen te treffen dan zou het CDA dit toejuichen. Het plan wordt dan niet alleen beter, maar wellicht ook dragelijker voor de bewoners aan de Stationsweg.