Wat is een kadernota. De raad schetst de kaders – beleidsmatig en financieel – en het college mag het verder inkleuren, als ze maar wel binnen de lijntjes blijven want anders krijg je geen goed cijfer voor je werk. Denk nou niet dat als je nou maar binnen de lijntjes blijft dat het dan altijd goed is. Want je kunt op vele manieren binnen de lijntjes blijven. Je kunt dat mooi egaal doen, maar ook heel krasserig met veel witte stukje. Dan blijf je wel binnen de lijntjes, maar toch kun je dan commentaar verwachten. Dat kan best ver gaan weten we. Afgelopen woensdag hebben wij in de raad onze visie gegeven over de kadernota 2017 – 2020 zoals hieronder staat weergegeven.

Algeheel beeld

De kadernota is een moment van vooruitkijken, maar ook goed om even naar achteren te kijken. Er is veel bereikt van het collegeprogramma en daar zijn wij content over. Er staat in de kadernota ook veel in de planning de komende jaren en daarbij is het belangrijk om in meerjarenperspectief binnen de begroting te blijven. Welnu, dat is gelukt. Het stuk zelf geeft veel inzicht. Het is helder en begrijpelijk. Er is een positieve trend te ontdekken in de presentatie en de overzichtelijkheid als we de kadernota’s van de laatste jaren op een rij zetten. Complimenten voor de wethouder en de ambtenaren die daar altijd mee bezig zijn.

1

Het CDA heeft voor onze inhoudelijke bijdrage BARNEVELD als basis genomen. Ik zie u al kijken: hoe bedoelt u dat? Dat doen toch alle partijen? Uiteraard, wij dus ook. In onze bijdrage vormen de kernpunten samen het woord Barneveld. Ik vul dat in en licht dit toe in onze bijdrage.

Duurzaamheid en de Energietransitie vragen om daadkracht

2

Bij de “belangrijke thema’s” is wat het CDA betreft te weinig aandacht voor duurzaamheid en dan met name de energietransitie waar we voor staan. We zijn in ons land verwend met een goed aangelegd ondergrond leidingnetwerk. De zorg voor de planeet, de vermindering van de CO2 uitstoot en de vermindering van de toepassing van fossiele energie dwingen ons ertoe anders met onze energie om te gaan. We hebben het dan over duurzame productie en dus over rentmeesterschap. Dit moet op lokaal niveau beginnen. Bij duurzame energieopwekking gaat het niet langer alleen om draagvlak, maar ook om acceptatie van nieuwe energiebronnen. Er ligt een flinke ambitie en die kan alleen worden bereikt als we stevig inzetten en doorpakken op alle fronten: zon, wind, aardwarmte en mestvergisting. Zowel bij nieuwbouw als bij het bestaande vastgoed en zowel lokaal als in regionaal verband. En niet enkel bewoners, maar ook bedrijven moeten aangespoord worden om tot besparing en vergroening te komen. Het beleid dat we hier in de raad hebben afgesproken is goed, echter, we vragen om urgentiegevoel en daadkracht in de uitvoering. College, investeer en maak keuzes voor technieken van de toekomst en niet meer voor toepassingen zoals gas, waarvan we weten dat deze niet de toekomst hebben. We vroegen het college om een toezegging bedrijven te zullen aansporen en stimuleren duurzaam te ondernemen en daarbij actief de “stok achter de deur” van handhaving in te zetten.

3

Participatie en ondersteuning

Blijverslening

Participatie is erbij horen, meedoen en serieus genomen worden. Dit vraagt enerzijds om acceptatie en anderzijds om aanpassing. Twee kanten van één medaille. Wederzijds respect tussen het individu en de groep en tussen groepen onderling. Participatie heeft dus veel te maken met solidariteit.

Veel ouderen hebben zorgen, zorgen over pensioeninkomen en om voldoende zorg voor de toekomst. Een punt dat nog onderbelicht is in het beleid is het langer thuis wonen. Wat moet een oudere die nog 10, 15 of 20 jaar te leven heeft met de boodschap dat hij/zij vooral langer thuis moet wonen? En dan de boodschap krijgt van geen hypotheek, minder pensioen en hoger eigen bijdrage in de zorg? Kun we deze thuisblijver met een bescheiden inkomen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? In hun eigen huis (huur of koop) en in hun eigen sociale omgeving. In sommige situaties is de woning niet helemaal geschikt om er lang te kunnen blijven wonen. Het kan gaan om drempels, inrichting van de badkamer, de trap of het algehele comfort in de woning. Ouderen met voldoende middelen kunnen dit zelf oplossen, maar en is ook een groep die dit niet kan. Dit is een zaak van solidariteit. Voor deze groep is door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de Blijverslening ontwikkeld.

4

Wij hebben een motie ingediend om de Blijverslening ook in Barneveld beschikbaar te stellen om mensen die dat wel willen maar niet kunnen in staat te stellen om de woning aan te passen zodat ze er langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Right to Challenge.

5

In de programmabegroting hebben we Right to Challenge voor het eerst genoemd en hier willen we dit jaar concreet invulling aan geven. We zien de samenleving veranderen en de rol van de overheid verschuiven. Er wordt een groter beroep gedaan op de samenleving zelf. Bij termen als ‘meedoen’ en ‘burgers betrekken’ willen wij het echter niet laten. We willen de Barneveldse inwoners uitdagen. Uitdagen om hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid, welzijn en dienstverlening in hun buurt, wijk of dorp.

‘Right to Challenge’ houdt in dat een groep burgers die menen een publieke dienst (denk aan buurtonderhoud, groenbeheer en wijkwerk) zelf beter te kunnen organiseren, het recht krijgt om de gemeente ‘uit te dagen’ en dit op te pakken. Op deze wijze geven we ruim baan aan de deskundigheid, het enthousiasme en de creativiteit van de inwoners van de gemeente Barneveld. Hiervoor komen wij op korte termijn met een initiatiefvoorstel naar de raad.

Bedrijvigheid en bereikbaarheid

Vervoer naar bedrijventerreinen

6

Wij onderschrijven de visie op dit onderdeel volledig. Een gezond bedrijfsleven is goed voor Barneveld. We hebben kunnen lezen dat de bereikbaarheid en parkeerdruk op de bedrijventerreinen een punt van zorg zijn. U gaat als college daarmee aan de slag samen met het bedrijfsleven. Wij komen met een motie om hierbij ook de mogelijkheid te onderzoeken van pendelbussen in de spitsuren vanaf de stations naar de bedrijventerreinen. Ik zie georganiseerd vervoer naar bedrijventerreinen dagelijks in Amersfoort en Leiden en mogelijk is dat ook een optie voor Barneveld.

Aanleg van snel internet in het buitengebied

7

Glasvezel, snelle internetverbindingen in het buitengebied zijn belangrijk voor het aantrekkelijker maken van het buitengebied voor thuiswerken, ondernemen, veiligheid (bewakingscamera’s ) en toepassingen in de zorg (cliënt/zorgverlener). We hebben als CDA in 2012 al een motie daarover ingediend. Er wordt nog steeds allerlei onderzoek gedaan, maar tot enige concrete oplossingen heeft dit tot nu toe niet geleid. Het onderzoek rond KWBR is stilgelegd. Ook op 29 maart zijn er weer toezeggingen gedaan, maar in de praktijk wordt er nu alweer achtergelopen op het schema. In de recreatiesector in Voorthuizen, maar ook in Stroe staan al mensen klaar om dit proces lokaal te willen begeleiden maar er gebeurt niets. De mensen worden ongeduldig en het CDA ook. Geen woorden, maar daden. Daarom zijn we opnieuw met een motie gekomen waarin we vragen om een concrete aanpak voor de aanleg van snel internet in het buitengebied.

Woon- en leefomgeving

8

Voldoende en passende woningen – fysiek en financieel – is de uitdaging waar we voor staan. De druk op de markt neemt weer toe en we zien vooral ook een toegenomen druk op de sociale sector. De betaalbaarheid van het wonen, vooral voor de categorie met een laag inkomen is nog steeds een punt van zorg. Uit landelijke onderzoek blijkt dat de woonquote in de huursector de afgelopen jaren is gestegen terwijl die in de koop juist is gedaald. Huurders krijgen kopzorgen over hun huurlasten, we hebben daar vaker op gewezen. Kom samen met de WSB met goede maatregelen om de goedkope scheefwoners met inzet van lokaal maatwerk te verleiden om de stap naar de goedkope koop te maken. Geef daarbij ruimte aan nieuwe innovatieve woonvormen (goedkoop, tijdelijk, tiny houses). We verzochten het college om dit in de Woonvisie te zetten en hierover concrete afspraken te maken met de WSB. De nieuwe woningwet biedt de mogelijkheid om betere afspraken af te dwingen

Plannen voor woningbouw lopen voorspoedig. De planontwikkeling voor Barneveld Noord wordt inmiddels opgestart. Wij willen graag een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden om deze hele wijk zonder gasaansluiting en energieneutraal te ontwikkelen. Want gas heeft niet de toekomst. In Groningen weten ze daar alles van. Investeer en maak geloofwaardig dat wij als overheid denken op de langere termijn en zet in op woningbouw zonder gas. Dit is goed voor het milieu, maar kan ook een forse bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het wonen. De woonlasten nemen immers af.

We kwamen hiervoor met een motie om de mogelijkheden van een gasloze en energieneutrale wijk Barneveld Noord te onderzoeken.

9

Barneveld heeft een hoge sportdeelname, kent veel vrijwilligers. Mensen die zich ook inzetten voor de samenleving. Deze vele maatschappelijke prestaties in en rond sport mogen gezien worden. Laten we de waardering voor vrijwilligers en de waarde van sport voor opvoeding, participatie, integratie, werk, persoonlijke ontwikkeling en plezier onderstrepen. Met een nieuw sportgala waarbij niet alleen de sportieve maar ook de maatschappelijk resultaten een plek krijgen kan deze waardering vanuit de overheid worden overgebracht. We zijn daarom met een motie gekomen om de kansen voor een nieuwe opzet van het Sportgala in beeld te brengen.

Het niet taalvaardig zijn, laaggeletterdheid is een serieus probleem voor participatie in onze maatschappij. Wij vragen daarom samen met PRO98 aan het college om dit aan te pakken.

Fijnstof en geurproblematiek vormen een gevaar voor de volksgezondheid en het komen tot een reductie ervan is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid in onze regio. Samen met PRO98 vragen we het college om te komen met een aanpak.

Ook is er hard gewerkt aan de verder ontwikkeling van de dorpshuizen in Garderen en Voorthuizen. Wij zien met belangstelling de plannen tegemoet.

Bestuur en interne dienstverlening

Regio Food-Valley

Daar hebben we onlangs over gesproken. Wij zetten in voor een hoog ambitieniveau van de regio, maar nogmaals de oproep om maximale transparantie en om meer en beter te laten zien wat de regio voor Barneveld concreet betekent. Neem ons hierin mee college. Laat zien waarom wij trots kunnen zijn op regiodeelname, laat het geen bestuurlijk feestje zijn, maar betrek ons, laat de inwoners deelnemen.

Informatievoorziening

We hebben onlangs in de commissie gesproken over dit onderwerp. De Kadernotitie E-dienstverlening is ambitieus en het klantperspectief is leidend. Wij zien de verder uitwerking met belangstelling tegemoet.

Financieel meerjarenperspectief

Alles wat we graag willen doen, past financieel binnen het meerjarenperspectief. Dat betekent dat we de ambities en de middelen goed op elkaar afgestemd hebben. Er wordt gewerkt aan het omlaag brengen van de schuldenpositie en de risico’s zijn in beeld en zijn afgedekt met voorzieningen. We kunnen tevreden zijn, en dat zijn we ook. Maar “goed” is de grootste vijand van “beter”. Dat het er goed uitziet wil dus niet zeggen dat het altijd beter kan. Maar dat geldt zowel voor de financiële kant als voor de inhoudelijke kant. Belangrijk is te zoeken naar een optimum tussen de ambities en de middelen. Wij zijn van mening dat dit in deze kadernota vrij goed gelukt is.

10

De letters van Barneveld zijn bijna helemaal hebben ingevuld. Er rest alleen nog de letter L. De L staat voor lege plek.

Het doet ons pijn dat we achter de collegetafel 1 wethouder missen. Onze wethouder die zich met veel passie en energie heeft ingezet en druk was met de voorbereiding van deze kadernota maar helaas de behandeling ervan niet meemaakt als lid van het college.

BARNEVELD is compleet.

11