De voetbalclubs hebben de winterstop weer achter zich gelaten en maken zich op voor de eerste wedstrijden van het jaar 2018. Het is mooi te zien dat we veel goede sportmogelijkheden hebben in Barneveld. Het CDA vindt sport, bewegen en het verenigingsleven zeer belangrijk en heeft zich hier de afgelopen jaren ook voor ingezet. Het CDA is dan ook trots dat hier de afgelopen coalitieperiode een verbeteringsslag in gemaakt is. Toch zien we als CDA ook de situatie bij voetbalvereniging SDVB. Al geruime tijd wachten zij op hun benodigde verruiming van het aantal velden. Het streven om dit voor elkaar te krijgen is meerdere keren verwoord in de raadzaal en te lezen in nota’s en memo’s, maar de schop is helaas nog steeds niet in de grond gegaan.

De situatie behoeft aandacht en een oplossing wordt steeds urgenter. De huidige stand van zaken geeft SDVB veel onduidelijkheid over de toekomst en ondertussen wordt de wachtlijst met vooral kinderen die graag willen voetballen niet kleiner. Vanwege deze situatie hebben we als CDA onderstaande vragen gesteld aan het college:

  1. Bent u het met ons eens dat het tekort aan velden een groot probleem is en dat de gewenste en geplande extra velden voor SDVB op sportcomplex Norschoten urgent zijn?
  2. Welke stappen heeft u de afgelopen periode gezet om dit te realiseren?
  3. Welke factoren zorgen ervoor dat de extra velden nog niet zijn aangelegd?
  4. Bent u het met de fractie van het CDA eens dat dit zo spoedig mogelijk moet gebeuren?
  5. Welke stappen wilt u de komende tijd zetten om aan de behoefte van SDVB te voldoen?
  6. Wij verzoeken u voortvarend te werk te gaan en de raadsfracties proactief op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen rondom het sportcomplex Norschoten. Bent u hiertoe bereid?