Selecteer een pagina

Eén dag wethouder: woensdag 27 januari 2016

“Wat doet u de hele dag wethouder?” Het is de eerste vraag die mij wordt gesteld door de kinderen van groep 7/8 van basisschool de Regenboog in Voorthuizen. Ik was daar om voor te lezen uit het spannende boek Oorlogswinter van Jan Terlouw. Ik antwoord dat het veel praten is de hele dag door. “Is dat niet saai?” wordt gevraagd”. Ik vertel wat er de hele dag gebeurt, de kinderen luisteren, de één geboeid en de ander verveeld. Ik verveel me niet, want ook deze dag is boeiend begonnen. Voorlezen doe ik graag, en als wethouder van onderwijs zie ik dat taal erg belangrijk is. Want taal is de toegang tot de maatschappij. Taal heb je nodig de hele dag.  En met 11% laaggeletterden in onze gemeente is deze stimulans zeer welkom.

Om half tien, ben ik op het gemeentehuis, ik lees de e-mails en raadvoorstellen en om 10 uur komen Pieter Vink en René van der Wee van Coöperatie Boerenhart langs. Boerenhart is een krachtenbundeling van lokale boeren die streekproducten leveren. Geweldig wat een drive hebben deze twee mannen. We verkennen de strategische punten voor de toekomst. We zien dat er voortgang wordt geboekt met bewuste boeren; we concluderen dat voor een goed aanbod van streekproducten er meer aardappelen, groente en fruit nodig zijn.

Om 11 uur komt Miranda van der Veen langs. Zij is senior personeelsadviseur. We bespreken de doelen en werkwijze om meer kwetsbare mensen in dienst te nemen. Vervolgens om half twaalf komt een manager langs om mijn mening te vernemen over zijn functioneren. Ik formuleer scherp wat ik zie en het wordt een openhartig gesprek. Hij neemt de opmerkingen mee naar het gesprek met de directie. Ik besef me ondertussen dat de gemeente goede managers heeft die open staan voor verbetering en daar hard aan werken.

Om 12 uur is er een bijzondere gebeurtenis. We gaan een convenant tekenen samen met 17 andere organisaties. Het gaat om een gezamenlijke aanpak voor de problematiek van kwetsbare jongeren. Alle middelbare scholen, de Donnerschool uit De Glind, Ons Bedrijf, Ruiter Actief, Arta-Actium, Welzijn Barneveld, het CJG, de BIK en nog meer organisaties tekenen voor een gezamenlijke aanpak. Er is het afgelopen halfjaar hard gewerkt om te bereiken dat we goed weten om welke kinderen het gaat in Barneveld en hoe we samen de beste aanpak kunnen kiezen. Bestuurlijk hebben we de toon gezet voor de samenwerking en vervolgens zijn de mensen van de praktijk echt aan de slag gegaan. Zijn hebben twee casussen besproken en melden enthousiast dat ze voor beide casussen tot nieuwe oplossingen zijn gekomen. Kijk, daar doe je het voor!

Vervolgens overleg met Gerard de Jong van de Rudolph stichting over duurzame energie in het dorp de Glind en de initiatieven van inwoners.

Daarna agenda voorbereiding voor het eerstkomende overleg met de directeuren van de scholen.

Ondertussen en tussentijds loopt de spanning naar de gemeenteraadsvergadering op. Want die avond is er raadsvergadering. Zoals altijd komen er in de loop van de dag teksten voor amendementen en moties langs. Zo’n raadsvergadering heeft voorbereiding en overleg nodig. Altijd is de vraag hoe gaan we als college reageren en welke meerderheden gaan een rol spelen? Veel mailen en overleggen en dan is er al snel de raadsvergadering om half acht. De publieke tribune loopt vol.

Voor mij stond er deze avond de windvisie op de agenda. Eerder heeft de raad de energievisie vastgesteld. De lat voor duurzame energie is hoog gelegd en dat is ook hard nodig. Barneveld wil meedoen en plaatselijk in 20% duurzame energie voorzien. Windmolens spelen daarin een cruciale rol. Meer nog dan zonnepanelen leveren windmolens een grote bijdrage. En we gaan voor 4 tot 8 windmolens de komende jaren. In de windvisie is vastgelegd welke eisen er worden gesteld aan de plaatsing van windmolens. Slagschaduw en geluidshinder moeten worden vermeden. Ook vindt het college dat initiatiefnemers moeten meewerken aan draagvlak bij omwonenden. Ons doel is dat duurzame energievoorziening eigendom wordt van Barneveldse inwoners en bedrijven. Daarvoor worden de mogelijkheden geboden de komende jaren.

De raad was positief over deze windvisie. Als college wilden we ook meedoen aan het provinciale onderzoek naar wind in het bos, bij bijvoorbeeld defensie terreinen. Maar dat kreeg niet de steun van de gemeenteraad. Gelukkig is er raadsbrede steun voor de windvisie. We krijgen complimenten voor het goede stuk.

In deze raad was ook het afscheid van CDA-collega Arien Appeldoorn. Hij heeft zich vele jaren ingezet, we zullen hem missen als een betrokken persoon die met een scherpe inhoudelijke en politieke analyse de CDA-fractie mede richting heeft gegeven.  Hij kreeg het welverdiende insigne van de gemeente Barneveld.

De volgende dag komen een aantal ambtenaren langs om me te feliciteren met de windvisie, want één van de mooie dingen van het wethoudersvak is dat je samen met veel mensen bouwt aan visie, dit uitdraagt en uitvoert. Dat is geweldig om te doen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame energie, kwetsbare jongeren of onderwijs aan onze kinderen. Wilt u eens meekijken? Ik sta ervoor open.