CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl Voor Elkaar Wed, 17 Apr 2019 08:42:24 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.9 http://www.cdabarneveld.nl/wp-content/uploads/2015/01/cropped-CDA-Logo_Small-150x150.jpg CDA Barneveld http://www.cdabarneveld.nl 32 32 82914066 HULP AAN ELKAAR IS EEN PRACHTIG INITIATIEF! http://www.cdabarneveld.nl/hulp-aan-elkaar-is-een-prachtig-initiatief/ http://www.cdabarneveld.nl/hulp-aan-elkaar-is-een-prachtig-initiatief/#respond Wed, 17 Apr 2019 08:42:24 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51141 De Voedselbank in Barneveld is actief onder de naam Stichting Hulp Aan Elkaar. Deze Stichting is een particulier initiatief dat geheel zelfstandig draait. Het krijgt hulp in natura van bedrijven maar ook geldelijke bijdragen uit acties zoals bijvoorbeeld van de Dorpsgolf. Zij doen dit al meer dan tien jaar met ruim 40 vrijwilligers. Het is […]

The post HULP AAN ELKAAR IS EEN PRACHTIG INITIATIEF! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
De Voedselbank in Barneveld is actief onder de naam Stichting Hulp Aan Elkaar. Deze Stichting is een particulier initiatief dat geheel zelfstandig draait. Het krijgt hulp in natura van bedrijven maar ook geldelijke bijdragen uit acties zoals bijvoorbeeld van de Dorpsgolf. Zij doen dit al meer dan tien jaar met ruim 40 vrijwilligers. Het is op zich al opmerkelijk en verwonderlijk dat het al zo lang goed en kostendekkend weet te overleven. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat dergelijke initiatieven, met zo’n maatschappelijke inbedding, bestaan of blijven bestaan.

Natuurlijk is en blijft het lastig om ieder jaar weer financieel rond te komen. De gemeente investeert voornamelijk incidenteel, dus wanneer de hulp echt nodig is. Zo faciliteert de gemeente het onderkomen van de Stichting. Zij kunnen huren voor een acceptabel bedrag en de gemeente heeft ook een bijdrage geleverd in de aanschaf van een voor de voedselbank verplichte koelwagen, die nodig is in verband met voedselveiligheid. Ook is er op korte termijn behoefte aan een groter, beter bereikbaar onderkomen waar de gemeente de voedselbank bijstaat in hun zoektocht.

Wat mogen we van geluk spreken dat wij beschikken over mensen in onze gemeente, die omzien naar elkaar. Want dat is wat de Stichting Hulp Aan Elkaar doet. Mensen, die van een minimum moeten leven, helpen met voedsel en verdere ondersteuning.

Vanavond zal er een motie door een partij ingediend worden die vraagt om een structurele bijdrage van maximaal 1/3 van de operationele kosten; deze zouden dan op € 10.000 per jaar uitkomen. Een structurele bijdrage betekent ook dat er controle volgt op de besteding ervan. Het bestuur van de Stichting heeft zelf echter aangegeven iedere gift graag te ontvangen maar zij willen daarvoor niet hun zelfstandigheid opgeven. Een ander argument is dat een nieuwe vorm van subsidieverlening er voor zorgt dat ook overige goede doelen en (sport)verenigingen gebruik willen maken van een dergelijke regeling. De voedselbank verdient aandacht en waardering, maar een structurele bijdrage is wat ons betreft geen goede maatregel.

Wel dringen we aan op een intensiever contact van de wethouder met de Stichting om te zoeken naar, waar nodig, meer incidentele hulp.

De fractie van CDA Barneveld

The post HULP AAN ELKAAR IS EEN PRACHTIG INITIATIEF! appeared first on CDA Barneveld.

]]>
http://www.cdabarneveld.nl/hulp-aan-elkaar-is-een-prachtig-initiatief/feed/ 0 51141
Hoe staat het met de vervuilde grond in Barneveld? http://www.cdabarneveld.nl/hoe-staat-het-met-de-vervuilde-grond-in-barneveld/ http://www.cdabarneveld.nl/hoe-staat-het-met-de-vervuilde-grond-in-barneveld/#respond Thu, 11 Apr 2019 18:31:41 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51137 5 november 2018. De dag dat Zembla met het nieuws naar buiten kwam dat er vervuilde grond is gebruikt op woningbouwlocaties in de gemeente Barneveld. Een schok; wat is hier nu precies aan de hand? En ook de vraag; wat gaan we hier aan doen? Wat volgde was een week van informatieverzameling, overleg, een bewonersbijeenkomst […]

The post Hoe staat het met de vervuilde grond in Barneveld? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
5 november 2018. De dag dat Zembla met het nieuws naar buiten kwam dat er vervuilde grond is gebruikt op woningbouwlocaties in de gemeente Barneveld. Een schok; wat is hier nu precies aan de hand? En ook de vraag; wat gaan we hier aan doen? Wat volgde was een week van informatieverzameling, overleg, een bewonersbijeenkomst en uiteindelijk raadsdebat. In dit debat zijn duidelijke uitspraken gedaan. Er zijn door het college excuses aangeboden voor het te laat informeren en het niet melden van de grondafname. En het handelen van Vink is op basis van de onderzoeken bekritiseerd. Uiteindelijk besloten we als raad drie onderzoeken uit te voeren. Een onderzoek naar de kwaliteit van de grond op de verschillende locaties, een onderzoek naar de wijze van melden van het afnemen van grond door de gemeente in 2015 en 2018 en een onderzoek naar het tijdspad van handelen van het college.

En nu liggen de drie onderzoeken daar en kunnen we hier conclusies trekken. Eerlijk gezegd vinden we het als CDA ook hoog tijd dat we het hier over kunnen hebben; het proces loopt nu al zo’n half jaar. Daarom kijken we ook met gemengde gevoelens naar het raadsonderzoek. Aan de ene kant is het goed dat er een zorgvuldig extern onderzoek plaatsvindt naar het handelen van college en raad, maar aan de andere kant betekent dit dat we tot de zomer nog met dit dossier in de raadzaal bezig zijn. Vooral op straat merken we dat mensen wel klaar zijn met deze zandkwestie.

Dan de onderzoeken. Ik begin met wat het CDA betreft de belangrijkste: het onderzoek van Royal Haskoning over de kwaliteit van de grond op de woonlocaties van onze Barnevelders. De conclusies in het onderzoeksrapport waren hoopgevend; 99% van de metingen blijken acceptabel. Bij de locatie die niet voldoet wordt aanbevolen om dit te herstellen. Deze aanbeveling neemt het college over, zoals we hadden verwacht. Van verschillende bewoners hebben we gehoord dat men blij is met deze uitkomst en graag dit achter zich wil laten.

Dat Vink geen volledige openheid wilde geven, wekt wel argwaan. Iets wat we juist in een periode van waarheidsvinding niet willen. Het CDA is echter tevreden met de wijze waarop Royal Haskoning met de voorhanden hebbende informatie toch het onderzoek heeft kunnen doen. Met een uitgebreidere analyse heeft Royal Haskoning uiteindelijk toch het zorgvuldige onderzoek kunnen afronden. Met als belangrijkste conclusie: bewoners hoeven zich geen zorgen te maken. Geen woonwijk als stortplaats, zoals de programmatitel van Zembla. We wisten al uit eerdere documentatie dat het niet slecht was voor de volksgezondheid, dit is bevestigd en ook nog aangevuld met de belangrijke conclusie dat het op dit moment 99% niet verontreinigd zand betreft. In hoeverre Vink fouten heeft gemaakt is niet aan ons, maar aan het Openbaar Ministerie. We moeten ons als raad bewust zijn van de rol van de gemeente en de rol van het openbaar ministerie en de provincie. Dit lijkt nog wel eens door elkaar te schieten.

Want daar wil ik nog wel wat over zeggen. Dit onderzoek gaat over de huidige staat van het zand dat toegepast is. Daarvan is de conclusie dat 99% niet verontreinigd zand betreft. Hiermee wordt niet gezegd dat het zand ten tijden van toepassing gebruikt had mogen worden. Daar gaan wij ook niet over als gemeente. Wij kijken naar de huidige situatie – en dat geeft nu de inwoners rust – de provincie en het OM mogen kijken naar in hoeverre dit zand toegepast had mogen worden. Als raadsleden moeten we dit benadrukken, dat is onze taak.

Dan het tweede onderzoek. Het onderzoek van BMC was een bevestiging op eerdere conclusies van de raad. De gemeente Barneveld had in 2015 haar meldplicht niet goed op orde, iets waar zij al excuses voor heeft aangeboden. BMC geeft hierbij meer context en uitleg waarom het op dat moment niet goed ging. Een ontwikkeling van onder andere duidelijkere rollen tussen organisaties, betere taakverdeling, meer capaciteit en een coördinator hebben voor positieve veranderingen gezorgd. We roepen het college op om dit rapport niet alleen te zien als een onderzoek naar het verleden, maar ook een aanzet om verdere ontwikkeling op dit gebied in te zetten.

De chronologische beschrijving van de gemeente geeft wat ons betreft geen nieuwe informatie. De afgelopen maanden, nu ruim een half jaar geleden, hebben we op de voet kunnen volgen. Met het college als dagelijks bestuur aan zet en de raad als controleur en kadersteller. Verdere conclusies over het handelen van het college en de raad kunnen we trekken naar aanleiding van het raadsonderzoek.

Brengt me nog bij een afsluitende gedachte. Er is op dit moment al zo’n vier ton uitgegeven aan het beteugelen van deze crisis. We hebben dit als gemeente zwaar opgenomen en dat is maar goed ook. Er is veel over geschreven en geconstateerd, maar soms ontwikkelde dit zich ook in overhaaste conclusies en suggesties. We moeten ons afvragen of dit heeft bijgedragen aan een goed beeld van de situatie, het imago van Barneveld en de rust in de betreffende wijken. Mensen die verantwoordelijkheid dragen, moeten vanzelfsprekend ook hun verantwoording zenden. Maar mensen die alleen zenden, mogen soms ook wel meer verantwoordelijkheid nemen.

The post Hoe staat het met de vervuilde grond in Barneveld? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
http://www.cdabarneveld.nl/hoe-staat-het-met-de-vervuilde-grond-in-barneveld/feed/ 0 51137
Waarom de wethouder geen voorzitter kan zijn van de bezwarencommissie http://www.cdabarneveld.nl/waarom-de-wethouder-geen-voorzitter-kan-zijn-van-de-bezwarencommissie/ http://www.cdabarneveld.nl/waarom-de-wethouder-geen-voorzitter-kan-zijn-van-de-bezwarencommissie/#respond Wed, 10 Apr 2019 18:36:34 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51132 Op dit moment worden door het college van B&W (waar de wethouder dus onderdeel van uitmaakt) besluiten genomen waar een belanghebbende bezwaar tegen kan maken. Als een belanghebbende er voor kiest om in bezwaar te gaan en een bezwaarschrift indient, vindt vervolgens een hoorzitting plaats. Bij de hoorzitting kan de belanghebbende het bezwaar nader toelichten. […]

The post Waarom de wethouder geen voorzitter kan zijn van de bezwarencommissie appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Op dit moment worden door het college van B&W (waar de wethouder dus onderdeel van uitmaakt) besluiten genomen waar een belanghebbende bezwaar tegen kan maken. Als een belanghebbende er voor kiest om in bezwaar te gaan en een bezwaarschrift indient, vindt vervolgens een hoorzitting plaats. Bij de hoorzitting kan de belanghebbende het bezwaar nader toelichten. De hoorzitting vindt plaats bij de Commissie Bezwaarschriften waar, in de Barneveldse situatie, één van de wethouders de rol van voorzitter inneemt.

Het CDA heeft in een eerder stadium al kenbaar gemaakt dit zeer onwenselijk te vinden. Immers, de schijn van belangenverstrengeling dient te allen tijde voorkomen te worden. Daarnaast is de huidige procedure voor burgers op deze manier onduidelijk en niet transparant.

Een van de waarden van het CDA is publieke gerechtigheid, hetgeen betekent dat burgers ervan mogen uitgaan dat de overheid rechtvaardig is en transparant handelt. Op die manier krijgt men als overheid ook het vertrouwen van de burger. Met de rol van voorzitter in een dergelijke commissie voor de wethouder, is de kans zeer aanwezig dat het vertrouwen wordt geschaad.

In de aangenomen motie van 27 september 2017 is het college verzocht om voor de duur van een jaar onderzoek te doen naar de tevredenheid van bezwaarmakers over de gevolgde procedure. Dit onderzoek zou plaatsvinden middels een enquête onder alle bezwaarmakers. Tot op heden hebben we van het college niets vernomen en zijn de uitkomsten van de enquête niet met de raad gedeeld. Het is zelfs zo dat wij helemaal niet gekend zijn in de vraagstelling van de enquête en dat betreuren we zeer. In het bijzonder om dat er geen specifieke vragen zijn gesteld over de rol van de voorzitter (wethouder) en hoe de burgers daar tegen aan kijken.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en hebben vooralsnog geen uitkomsten gezien van de enquête. Aangezien het CDA inmiddels weer signalen van burgers ontvangt die ontevreden zijn over de procedure en we in sommige gevallen zelfs horen dat burgers de bezwaarprocedure niet aangaan vanuit de gedachte ‘dat alles toch al is geregeld’, willen we het onderwerp over de onafhankelijk voorzitter van de bezwarencommissie weer onder de aandacht brengen en concreet vragen wat het college hiermee van plan is. Om die reden hebben we het college weer vragen gesteld en hopen dat het college inziet dat een wethouder die onderdeel is van het college niet de rol van voorzitter in een ‘onafhankelijk’ bezwarencommissie op zich kan nemen. We houden dit sterk in de gaten en zien de antwoorden op de vragen van het college dan ook graag tegemoet.

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld

The post Waarom de wethouder geen voorzitter kan zijn van de bezwarencommissie appeared first on CDA Barneveld.

]]>
http://www.cdabarneveld.nl/waarom-de-wethouder-geen-voorzitter-kan-zijn-van-de-bezwarencommissie/feed/ 0 51132
Vaccineren, doen of niet!? http://www.cdabarneveld.nl/vaccineren-doen-of-niet/ Wed, 03 Apr 2019 13:33:36 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51124 Het al dan niet vaccineren van onze kinderen is een veelbesproken, maar vooral ook een gevoelig onderwerp. Zeker in een gemeente als Barneveld, met de op één na laagste vaccinatiegraad van Nederland (66,2%), wel een onderwerp wat bespreekbaarder moet worden gemaakt. Vaccineren is immers niet alleen een persoonlijke keuze, maar heeft ook invloed op de […]

The post Vaccineren, doen of niet!? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Het al dan niet vaccineren van onze kinderen is een veelbesproken, maar vooral ook een gevoelig onderwerp. Zeker in een gemeente als Barneveld, met de op één na laagste vaccinatiegraad van Nederland (66,2%), wel een onderwerp wat bespreekbaarder moet worden gemaakt. Vaccineren is immers niet alleen een persoonlijke keuze, maar heeft ook invloed op de gehele samenleving. De volksgezondheid is in het geding!

Afgelopen zomer werd mij nogmaals duidelijk wat de impact kan zijn van het oprukken van infectieziekten. In onze directe leefomgeving bleken twee kindjes kinkhoest te hebben op het moment dat wij op zomervakantie gingen. Voor onze (gevaccineerde) kinderen gelukkig geen risico, maar wel voor de pasgeboren, nog niet gevaccineerde baby’s in onze kennissenkring. De meest kwetsbare baby’s die (indirect) via ongevaccineerde kinderen kunnen worden blootgesteld aan besmetting. Gelukkig is dit goed afgelopen. Maar het deed mij wel beseffen dat niet vaccineren een enorme impact kan hebben op het (pasgeboren) leven van andere kinderen uit de buurt en de kinderen die daar weer mee in contact komen. Een persoonlijke keuze die doorwerkt in de geografische en sociale leefomgeving.

Wat daarbij bovenal zorgen baart, is dat uit een recente rapportage van de GGD blijkt dat er een grote mate van onwetendheid is over de ernst van infectieziekten en kennis van de bijwerkingen van vaccinaties. We leven in een land waar ieder gelukkig vrij is om zijn of haar eigen keuzes te maken. Zo ook als het gaat om de keuze voor het al dan niet kiezen voor vaccineren.

Een veelgehoord argument dat het vaccineren nadelige effecten zou hebben op de gezondheid van onze kinderen. Is dit daadwerkelijk het geval? En zo ja, wegen deze effecten dan zwaarder dan de gevolgen van niet vaccineren en een sterk dalende vaccinatiegraad? Over deze en nog vele andere vragen laten wij ons vanavond als commissie samenleving uitgebreid informeren door de GGD.

Laten wij voorop stellen dat wij niemand deze keuzevrijheid willen ontnemen, zeker niet over een onderwerp als dit. Wel willen wij ons er hard voor maken dat iedereen toegang heeft tot de juiste informatie over dit onderwerp. Zodat de keuze voor het wel of niet vaccineren niet wordt gemaakt vanuit onwetendheid, maar vanuit een afweging op basis van volledige en wetenschappelijk onderbouwde informatie. De GGD speelt hier een belangrijke rol in, maar ook de gemeente kan deze informatie breed verspreiden.

Ook benieuwd naar de informatie van de GGD over vaccineren? Van harte welkom vanavond om 19:30 in de raadszaal!

 

Tamara van den Broek

Raadslid CDA Barneveld

 

The post Vaccineren, doen of niet!? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51124
Food Valley http://www.cdabarneveld.nl/food-valley/ Mon, 11 Mar 2019 18:53:35 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51115 Een startnotitie naar een nieuwe strategische agenda, een mooi visie stuk opgesteld door een commissie waarin alle stakeholders goed vertegenwoordigd zijn. Het midden en klein bedrijf, onderwijs, zorg en vertegenwoordigers uit de triple helix. Wat wij nog missen in dit bewonderenswaardige rijtje zijn de agrariërs. Een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening en landschapsbeheerders binnen onze […]

The post Food Valley appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Een startnotitie naar een nieuwe strategische agenda, een mooi visie stuk opgesteld door een commissie waarin alle stakeholders goed vertegenwoordigd zijn. Het midden en klein bedrijf, onderwijs, zorg en vertegenwoordigers uit de triple helix. Wat wij nog missen in dit bewonderenswaardige rijtje zijn de agrariërs. Een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening en landschapsbeheerders binnen onze gemeente. Een afgevaardigde van bijvoorbeeld de LTO zou niet misstaan als lid van de commissie.

Er zijn door andere partijen een drietal amendementen voorbereid waar wij als CDA inhoudelijk achterstaan, maar vinden het te ver gaan ze in een dergelijke vorm in de aanbiedingsbrief te laten vermelden. Een toezegging van de wethouder om de volgende drie punten mee te nemen in de aanbiedingsbrief is wat het CDA betreft al voldoende:

1) om naast het Poultry Expertise Centre ook de Wageningen University en Research te betrekken om de emmissiereductie in de veehouderij en de eiwittransitie te onderzoeken.
2) in de onderzoeken ook de kosten/baten analyse voor de producenten in de overwegingen mee te nemen.
3) meer aandacht voor de informatie stroom naar de agrariërs, maar ook naar de kleine zelfstandige ZZP-ers bijvoorbeeld die in de zorg en het onderwijs werkzaam zijn de weg te wijzen waar ze met hun vragen en hulp terecht kunnen, een soort ondernemersdesk voor Food Valley.

Roel van den Broek

The post Food Valley appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51115
Strategische agenda Amersfoort http://www.cdabarneveld.nl/strategische-agenda-amersfoort/ Mon, 11 Mar 2019 18:51:32 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51112 Voor ons ligt het raadsvoorstel genaamd Opdracht dialooggroepen strategische agenda regio Amersfoort. Een prachtige en lange benaming, maar wat houdt deze opdracht nu precies in? Als CDA hebben we dit stuk grondig bestudeerd en bekruipt het gevoel dat we enigszins aan de onderhandelingstafel worden gedwongen, terwijl we daar niet op zitten te wachten. Zo maken […]

The post Strategische agenda Amersfoort appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Voor ons ligt het raadsvoorstel genaamd Opdracht dialooggroepen strategische agenda regio Amersfoort. Een prachtige en lange benaming, maar wat houdt deze opdracht nu precies in?

Als CDA hebben we dit stuk grondig bestudeerd en bekruipt het gevoel dat we enigszins aan de onderhandelingstafel worden gedwongen, terwijl we daar niet op zitten te wachten. Zo maken we uit het raadsvoorstel op dat de dialooggroepen met voorstellen komen voor het besluitvormingsproces van de Stuurgroep Strategische Agenda. De belangrijkste vraag daar is: geven wij als volksvertegenwoordiger van de gemeente Barneveld hier onze eigen autonomie op?

Elkaar op zoeken, van elkaar leren of samenwerken in de regio is een goede zaak en wat het CDA betreft ook prima. Daarbij is het wat het CDA betreft wel zaak dat een ieder over zijn eigen (gemeente)grond blijft gaan. De zienswijze van Nijkerk formuleert dat ook doeltreffend en als CDA willen we daar ook graag bij aansluiten.

Het CDA wil het signaal blijven geven om binnen de regio samen te willen werken, samen te leren en te ontdekken, maar tegelijkertijd wil zij aangeven dat wij autonoom zijn binnen onze eigen gemeente grenzen.

Roel van den Broek

The post Strategische agenda Amersfoort appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51112
Blankensgoed- Noord Voorthuizen http://www.cdabarneveld.nl/blankensgoed-noord-voorthuizen/ Sat, 09 Mar 2019 10:28:55 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51108 Voor ons ligt het bestemmingsplan Blankensgoed- Noord V’huizen. Een bestemmingsplan dat voorziet in vrije sector kavels die onderling verschillen in grootte. Een prachtig plan waar in Voorthuizen ook vraag naar is en nu nog ontbreekt. Dit plan zorgt tevens voor diversiteit en doorstroming. Vooral dat laatste vindt het CDA belangrijk. Doorstroming zorgt er voor dat […]

The post Blankensgoed- Noord Voorthuizen appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Voor ons ligt het bestemmingsplan Blankensgoed- Noord V’huizen. Een bestemmingsplan dat voorziet in vrije sector kavels die onderling verschillen in grootte. Een prachtig plan waar in Voorthuizen ook vraag naar is en nu nog ontbreekt.

Dit plan zorgt tevens voor diversiteit en doorstroming. Vooral dat laatste vindt het CDA belangrijk. Doorstroming zorgt er voor dat bepaalde woningen weer vrij komen, waar ook weer vraag naar is. Dit plan zorgt er dan ook voor dat meerdere doelgroepen worden voorzien in de behoefte.

Een plan hoeft niet altijd alleen maar te voorzien in sociale woningbouw, of voor starters of voor ouderen. Woningbouw doen we voor iedereen, soms met de nadruk op sociale woningbouw, soms voor starters of ouderen en in dit geval bevordert het de doorstroming. Wat het CDA betreft beginnen we zo snel mogelijk met de uitvoering van dit plan. Dat is wat Voorthuizen verdient!

Maarten Schipper

The post Blankensgoed- Noord Voorthuizen appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51108
Hoofdonsluitingsweg Voorthuizen-Zuid http://www.cdabarneveld.nl/hoofdonsluitingsweg-voorthuizen-zuid/ Sat, 09 Mar 2019 10:26:47 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51105 Dit plan voorziet (naast een zevental woningen) in een hoofdontsluitingsweg tussen de Baron v Nagellstraat en de Zeumerseweg in Voorthuizen. Dat er wat aan de verkeersontsluiting dient te gebeuren staat buiten kijf. De bouwontwikkelingen (Wikselaarse Eng en Holzenbosch) en het realiseren van een dorpshuis, school en sporthal aan deze kant van Voorthuizen zullen een toename […]

The post Hoofdonsluitingsweg Voorthuizen-Zuid appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Dit plan voorziet (naast een zevental woningen) in een hoofdontsluitingsweg tussen de Baron v Nagellstraat en de Zeumerseweg in Voorthuizen. Dat er wat aan de verkeersontsluiting dient te gebeuren staat buiten kijf. De bouwontwikkelingen (Wikselaarse Eng en Holzenbosch) en het realiseren van een dorpshuis, school en sporthal aan deze kant van Voorthuizen zullen een toename van verkeer gaan betekenen.

Het CDA heeft echter goed geluisterd naar de inspreker die tijdens de commissie zijn zorgen uitte over de term ‘hoofdontsluitingsweg’. Want wat betekent dat nu? Een soort rondweg? Een weg waar hard gereden mag worden (racebaan)?
Wat dat betreft zijn dat terechte vragen en zorgen. Naast een goede verkeersontsluiting vindt het CDA de verkeersveiligheid ook heel belangrijk. In die zin vraagt het CDA dan ook om een toezegging van de wethouder om de verkeersveiligheid in ogenschouw te nemen en zo nodig verkeersmaatregelen te treffen teneinde hardrijders te weren.

Maarten Schipper

 

 

The post Hoofdonsluitingsweg Voorthuizen-Zuid appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51105
Regenboogvlag in Barneveld? http://www.cdabarneveld.nl/regenboogvlag-in-barneveld/ Wed, 06 Mar 2019 22:14:16 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51101 Het is goed om aandacht te hebben voor homo-emancipatie, aandacht voor de lhbt-gemeenschap. Dat is dan ook gelijk de aanleiding van het indienen van deze motie. Want ook in Barneveld is de acceptatie richting deze doelgroep helaas niet vanzelfsprekend. En daar hebben we ook als gemeenteraad en bestuur een verantwoordelijkheid. Nog te vaak wordt homo […]

The post Regenboogvlag in Barneveld? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
Het is goed om aandacht te hebben voor homo-emancipatie, aandacht voor de lhbt-gemeenschap. Dat is dan ook gelijk de aanleiding van het indienen van deze motie. Want ook in Barneveld is de acceptatie richting deze doelgroep helaas niet vanzelfsprekend. En daar hebben we ook als gemeenteraad en bestuur een verantwoordelijkheid.

Nog te vaak wordt homo als scheldwoord gebruikt en worden twee mannen of vrouwen die hand in hand lopen onheus bejegend. Ook in onze gemeente is nog veel te winnen. Het is voor ons als CDA echter de vraag of een regenboogvlag hiervoor het beste middel is.

Deze motie kiest voor een regenboogvlag. Op het eerste gezicht een mooi voorstel. Het kan als een steunbetuiging voor de eerdergenoemde gemeenschap fungeren. Scholen, kerken en andere organisaties staan vrij om een dergelijke vlag op te hangen, maar het is de vraag of dit ook voor de overheid moet gelden. Zuiver bestuurlijk gezien, is zo’n vlag niet nodig, aangezien artikel 1 van de grondwet iedereen al als gelijk bestempeld. Als we we voor deze groep een vlag ophangen sluiten we enerzijds een heleboel andere groepen weer uit en anderzijds zetten we juist de lhbt-groep apart. Dat is iets wat we juist niet willen; iedereen is immers gelijk. Positieve discriminatie is in dit geval ook discriminatie, terwijl we met onze belangrijke grondwet in de hand pal achter deze lhbt-gemeenschap kunnen staan.

Wel is het belangrijk dat er aandacht blijft voor emancipatie, zoals ook in 2015 in een motie is gevat, Hierbij is het belangrijk dat mensen, ook in de politiek, opstaan en zich hiervoor hard maken. Belangrijk om ons hier in het huis ook ons bewust van te zijn.

Samenvattend, lhbt-emancipatie is ook in Barneveld nodig. Hoewel we de aanleiding van de vlag begrijpen, kunnen we met de grondwet in de hand hier toch niet in mee gaan. De overheid dient neutraal te zien: niemand is meer of minder dan een ander. De grondwet is er voor iedere Nederlander. En het symbool van de grondwet is de Nederlandse vlag.

The post Regenboogvlag in Barneveld? appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51101
Mona Keijzer in gesprek met Foodvalley-ondernemers http://www.cdabarneveld.nl/mona-keijzer-in-gesprek-met-foodvalley-ondernemers/ Tue, 12 Feb 2019 17:20:38 +0000 http://www.cdabarneveld.nl/?p=51085   “Bestuurders op lokaal, regionaal en landelijk niveau moeten lef tonen om de snelheid van ondernemers bij te houden”. Dat was het advies van Mona Keijzer aan de aanwezige bestuurders en ondernemers bij de netwerkbijeenkomst die door CDA Gelderland en de lokale afdelingen van het CDA was georganiseerd. Na een bezoek aan het nieuwe hoofdkantoor […]

The post Mona Keijzer in gesprek met Foodvalley-ondernemers appeared first on CDA Barneveld.

]]>
 

“Bestuurders op lokaal, regionaal en landelijk niveau moeten lef tonen om de snelheid van ondernemers bij te houden”. Dat was het advies van Mona Keijzer aan de aanwezige bestuurders en ondernemers bij de netwerkbijeenkomst die door CDA Gelderland en de lokale afdelingen van het CDA was georganiseerd.

Na een bezoek aan het nieuwe hoofdkantoor van Vreugdenhil in Nijkerk schoof de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan tafel bij vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen uit de Gelderse Food Valley gemeenten. In de showroom van Auto Versteeg Buurman in Voorthuizen ontstond een levendig en ontspannen gesprek tussen de ondernemers en de Staatssecretaris.

In een paneldiscussie werd aansluitend besproken wat de Provincie Gelderland kan leren van de Gemeente Barneveld, dat al twee keer tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland is uitgeroepen. Jan Wessels van de Gemeente Barneveld, Bert Komdeur, CDA Statenlid, Gijs Eikelenboom van de BIK en Mona Keijzer spraken met elkaar over het creëren van de juiste omstandigheden om MKB en familiebedrijven optimaal te ondersteunen.

“Het MKB en de familiebedrijven samen met de agrarische sector vormen het kloppend hart van de Food Valley. Juist de provincie als ‘middenbestuur’ kan vanuit een unieke positie de regie pakken in het ondersteunen en verbinden van het MKB en de innovatie uit de regio met kennisinstituten zoals de Wageningen Universiteit”, aldus Bert Komdeur, nummer 7 op de lijst voor de komende Provinciale Statenverkiezing. Mona Keijzer vulde Bert aan dat de kennis van de Wageningen Universiteit er niet alleen is voor de grote bedrijven, maar ook voor de MKB en familiebedrijven. Die kennis en innovatie zit tenslotte in de regio. Een uitgelezen kans voor de provincie om dat samen te brengen!

Namens de Gemeente Barneveld gaf Jan Wessels, in 2017 uitgeroepen tot de beste economische ambtenaar van Nederland, gaf aan dat zij hebben geïnvesteerd in goede verstandhoudingen, tijdige en eerlijke communicatie en samenwerkingen met ondernemers om zaken echt mogelijk maken. “Ook als het complex wordt door bijvoorbeeld ingewikkelde provinciale vergunningstrajecten. Denk dan als provincie actief mee en zorg voor snelle en simpele besluitvorming over subsidies”.

Gijs Eikelenboom wees de aanwezigen op de co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid om te komen tot een strategische agenda voor de regio en riep de aanwezigen op hun input hierop vooral kenbaar te maken. Door nu met elkaar in gesprek te gaan, zorgen dat we tijdig nadenken over beleid en snel kunnen acteren. “Ook hier ligt een mooie kans én taak voor de Provincie”.

  1. De ondernemers gaven aan dat dit ook al op kleine schaal kan: “kom eens per jaar eens langs voor een kop koffie, zodat je tijdig op de hoogte van onze ideeën en wensen!”.

The post Mona Keijzer in gesprek met Foodvalley-ondernemers appeared first on CDA Barneveld.

]]>
51085