Alles is relatief. Er is hier door u en door de ander partijen al het een en ander gezegd over het drama in De Glind en Bunschoten-Spakenburg. Wij sluiten aan bij de inbreng van de Heer de Knegt. Woorden schieten te kort. Ons past stilzijn en bidden voor de familie.

Voor ons ligt een prachtige kadernota, de laatste van deze coalitie en de laatste voor de verkiezingen. Inhoudelijk een sterk stuk omdat er veel ambitie uit spreekt en de goed gekozen speerpunten de thema’s zijn waar het de komende periode om gaat in Barneveld. We hebben ons verkiezingsprogramma er eens bij gepakt en herkennen daarin veel punten uit de kadernota. Veel dingen die wij als CDA belangrijk vinden zijn via het coalitieprogramma of via later ingediende moties of amendementen opgepakt en in de kadernota terecht gekomen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende moties die we geïnitieerd of mede ondersteund hebben:

  1. Sportstimuleringsfonds
  2. Energieneutrale wijken (gasloos)
  3. Transition Towns
  4. Right to Challenge
  5. Breedband
  6. Aanpak fijnstof
  7. Evenementenbeleid
  8. Laaggeletterdheid
  9. Verbetering slechte fietspaden.

Nu vergeet ik er vast nog een paar.

Ook de Barneveldse inwoners hebben kennis kunnen nemen van de inhoud via leuke flimpjes van onze collegeleden op facebook. Goed om als bestuur op deze wijze onze inwoners te informeren.

Wat wij ons afvroegen is: wat merken de inwoners van Barneveld nu van deze kadernota. Wat betekent dit voor ze? Immers, alles wat in de kadernota staat doen we voor onze inwoners. “De inwoner van Barneveld” bestaat niet en daarom hebben wij de kadernota vanuit zeven verschillende typen Barnevelders benaderd. Wat betekent de kadernota voor deze inwoners?

Met “de Barnevelder” bedoelen we in dit geval uiteraard ook de Voorthuizenaar, de Kootwijkerbroeker, de Zwartebroeker enzovoort.

De zorgbehoevende Barnevelder

Barnevelders die zorg nodig hebben krijgen die ook. Aan huis of in een van de vele goede instellingen die we hebben. Aanpassingen in de woning als dat nodig is, een scootmobiel om mobiel te blijven, een taxi om hen naar de dagbesteding te brengen. Barnevelders die niet in staat zijn om zelfstandig in het gewone arbeidsproces te participeren worden binnenkort – zo kunnen we lezen – geheel binnen onze gemeente geholpen en begeleid met een zinvolle en op hun situatie afgestemde werkomgeving. Als er problemen zijn in het gezin met de opvoeding van de kinderen zijn er de mensen van het CJG die helpen of doorverwijzen naar deskundige hulp. Veel jongeren die op een of andere manier vastgelopen zijn vinden hun weg naar De Glind. Zelfs voor 18 jarigen is er een pilot om ze in beeld te houden. Jeugdzorg kost ons wel veel geld, maar dit hebben we weer incidenteel vergoed gekregen van het rijk. Complimenten voor het college. Voor de zorgvragende Barnevelder is het in onze gemeente goed geregeld.

De sportieve barnevelder

In Barneveld kun je volop sporten. Er zijn veel en goede sportfaciliteiten en vele actieve verenigingen. De CDA fractie is vorig jaar bij heel veel sportverenigingen op bezoek geweest en de verenigingen zijn tevreden maar er blijven ook altijd wensen over. Er wordt ook de komende jaren weer veel geïnvesteerd in het actueel houden van de sportfaciliteiten zowel door de gemeente als door de verenigingen zelf. SDVB, VV Stroe en de VV de Kieviten zijn daar goede voorbeelden van. Ook in Voorthuizen gaat er de komende jaren een grote reshuffling plaatsvinden en veel verenigingen zijn bezig met nieuwe passende accommodaties. Het breed inzetten van deze accommodaties is hierbij een mooie kans.

Daarnaast kunnen verenigingen binnenkort een aanvraag doen voor en bijdrage uit het maatschappelijk sportfonds. Ook de rol die Be Active speelt voor de spotverenigingen wordt gewaardeerd. De sportieve Barnevelder kan tevreden zijn met wat ie leest in de Kadernota.

Wat nog ontbreekt in het rijtje in een goede accommodatie voor de Dam- en schaakvereniging waarin mogelijk ook andere denksporten een plek kunnen vinden. Om daarnaar op zoek te gaan dienen wij collegiaal met alle partijen een raadsbrede motie in.

De ondernemende Barnevelder

Er zijn heel veel ondernemers in Barneveld. Deze zoeken zelf hun weg, dat hoort erbij, maar gelukkig is er ook ruimte voor ondernemen in Barneveld. Met aanbod op Harselaar, de Briellaerd, het werklandschap in Voorthuizen en de goede vooruitzichten voor Stroe en Kootwijkerbroek krijgen veel bedrijven weer ruimte. Nieuwbouw, doorstroming, verbouwing, verbetering: kortom volop beweging.

Beweging is ook nodig om bereikbaar te blijven. De voortvarende aanpak van de Oostelijke rondweg spreekt de ondernemende Barnevelder aan. Hoe eerder hoe beter. Wij dienen daar samen met PRO’98 een motie voor in. Ook de lobby A1/A30 motie van SGP dienen wij mede in.

Ondernemers in het centrum zijn blij met het vrij parkeren op de vrijdagavond. Ook de citymarketing wordt goed opgepakt. In Barneveld is altijd wat te doen. Dat is goed voor de business. Wat minder goed is dat het zo ontzettend lang duurt met Breedbandinternet in grote delen van het buitengebied van onze gemeente waar ook veel ondernemers actief zijn. Daar komen we met een motie.

Manifest van Salentein: Onafhankelijk ondersteunen van boeren bij het maken van belangrijke keuzes in de bedrijfsvoering zoals stoppen, doorgaan of verbreden. Mooi dat hier geld voor wordt vrijgemaakt. Een goed initiatief.

Met het nieuwe evenementenbeleid worden bestaande evenementen gestimuleerd om door te gaan en komen er hopelijk ook wat meer festivals en andere interessante events bij in Barneveld. Ook als het gaat om puur Barneveldse initiatieven.

De nieuwe Omgevingswet is ook voor ondernemers van belang. Hoeveel ruimte gaat de gemeente geven. Durft de gemeente – vooral de gemeenteraad – meer los te laten en minder regels te stellen om zodoende de ondernemers meer ruimte te geven? We hopen het, maar eerst zien, dan geloven. Wij tekenen mee met de motie voor een denktank Omgevingswet van BI.

Digitale dienstverlening is de toekomst. De gemeente Hollands Kroon wil in 2018 alle loketten opheffen en alle dienstverlening via internet laten lopen. Producten worden netjes thuisbezorgd. Dat is wat ons betreft een goede richting. Wij dienen samen met PRO’98 een motie in om in ieder geval alvast te beginnen met de parkeervergunning. Zolang we daar nog niet zijn pleiten wij ervoor om de bestaande loketten te optimaliseren en bredere openingstijden aan te bieden – bijvoorbeeld op de vrijdagavond – om de ondernemende en werkende Barnevelder nog beter ten dienste te kunnen staan.

De woningzoekende Barnevelder

De woningzoekende Barnevelder heeft veel te kiezen. De woningbouw floreert als nooit tevoren, zowel huur als koop. Voor zowel jongeren, ouderen en doorstromers zijn er de komende jaren voldoende mogelijkheden om een stap te zetten. In de huursector zijn echter wat minder mogelijkheden zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat blijft eigenlijk een voortdurend aandachtpunt omdat we vinden dat de slaagkans voor huurders niet onevenredig lager mag zijn als die van kopers.

Daarnaast maken bewoners zich zorgen om de vele autoinbraken. Goed dat er meer camera’s zijn gekomen en dat die ook kunnen worden geleend bij de gemeente. Dat voelt veilig, net als whatsappgroepen en buurtwachten.

Ook pleiten wij ervoor om – met de ervaring, kennis en kunde van nu – wel een voorzichtig actief grondbeleid te blijven voeren. Regeren is vooruitzien. Na 2025 is de huidige voorraad bouwgrond redelijk uitgepunt.

Voor de woningzoekende Barnevelders is het kunnen parkeren van de auto in de bestaande – vaak wat oudere – wijken wel een issue. Net als voor de huidige bewoners overigens. Wij pleiten voor flexibele en tijdelijke oplossingen. Een wijk verandert door de jaren heen qua samenstelling en daar hoort een meer flexibele inrichting bij waarmee kan worden voorzien in de veranderende behoefte in een wijk. Op dit punt komen we met een motie.

De maatschappelijk betrokken/participerende Barnevelder

De maatschappelijk betrokken burger krijgt steeds meer ruimte van de gemeente. Participatie wordt overal ingezet. Bij gemeentelijke plannen en beleid, maar er wordt ook ruimte gegeven aan eigen initiatief. De dorpsplannen zijn daar een goed voorbeeld van. Ook het Right to Challenge – waar we laatst een initiatiefvoorstel voor hebben ingediend – sluit daar goed bij aan. Individuele Barnevelders, groepen Barnevelders die wat willen krijgen daarmee nog meer mogelijkheden om dit op te pakken. Ook is er een actieve stichting Welzijn die mensen en initiatieven ondersteunt.

Als vrijwilliger voel je je in Barneveld beslist niet alleen en gelukkig is er ook veel aandacht en waardering voor vrijwilligerswerk. Dat begint al bij de jeugd op school met de maatschappelijke stage.

Bij participatie, het betrekken en horen van de inwoners hoort in onze optiek ook een geheel onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. We dienen hier samen met BI een motie over in.

De duurzame Barnevelder

De duurzame Barnevelder die wil investeren in het verduurzamen van zijn woning kan een duurzaamheidslening aanvragen. Verenigingen kunnen een bijdrage aanvragen om hun gebouw te verduurzamen. Er is een Duurzaam Energiebedrijf Barneveld waarmee particulier initiatief ondersteund kan worden. De echte knappe koppen kunnen hun kennis delen in een denktank duurzaamheid. Barnevelders die duurzaam willen wonen kunnen dit in steeds meer woningbouwplannen nu ook gasloos.

Asbest daken worden versneld gesaneerd. Graag hierbij een aantrekkelijke combi maken – samen met lokale partijen en de provincie – om het realiseren van duurzame daken met zonnepanelen te stimuleren. Wij dienen hiervoor samen met SGP een motie in.

Duurzame Barnevelders die zoveel mogelijk lokale producten willen gebruiken krijgen daar steeds meer mogelijkheden voor. Lokale producten zijn een groeimarkt.

Kortom, het gaat goed met de duurzame Barnevelder.

De culturele Barnevelder

De cultuurminnende Barnevelder kan ook de komende jaren in Barneveld naar het Schaffelaartheater, naar het Nairacmuseum, naar het Ballonmuseum, naar podia in de Bibliotheek, langs kunstroutes en Barneveldse kunstgalerie’s, muziekinstrumenten leren bespelen of meedoen in een orkest en zelfs naar Theater op het Zand en Kunst in de Kamer.

Ook de cultuurminnende Barnevelder kan z’n ei kwijt in Barneveld.

Conclusie

Onze conclusie is dan ook dat de Kadernota voor iedere Barnevelder wat te bieden heeft. We zijn beslist op de goede weg, maar er blijven altijd verbeterpunten. Elke dag een stukje beter is het adagium van de gemeente. Ons advies: Ga daar vooral mee door. De effecten zien we in de kadernota en iedere dag om ons heen.

Het CDA kan daarmee volledig instemmen met de kadernota.