Voor ons ligt het nieuwe aangepaste masterplan over de huisvesting van ons onderwijs. Met een doorkijk tot 2032 geeft het een zo goed mogelijk beeld over de benodigde huisvestingsbehoefte met vooral wijzigingen in de veranderende eisen voor het bouwen van scholen. De nadruk ligt daar vooral op BENG (bijna energie neutraal bouwen).

Opvallend vinden wij als CDA dat de norm die genoemd werd bij de kaderstelling in maart, van 35% boven VNG norm binnen drie maanden weer met 10% opgehoogd is naar 45%. Van de schoolbesturen mogen wij ook een bijdrage verwachten omdat BENG bouwen ook exploitatievoordelen met zich meebrengt en op termijn dus terugverdiend kan worden. We wilden graag weten hoe de wethouder hier tegen aan kijkt.

Voor de wijk Veller zijn afspraken gemaakt met PCO Gelderse Vallei en De Drieslag en is gekozen voor alleen een PCO school. Door pas laat tot de conclusie te komen dat een school in Veller voor de Drieslag toch ook relevant kan zijn, dus pas nadat er afspraken waren gemaakt en de kaderstelling Masterplan al gepasseerd was, dreigt De Drieslag buiten de boot te vallen. Dat is de reden voor het CDA om samen met de Christen Unie en de SGP een motie in te dienen om de wethouder te verzoeken naar een mogelijkheid te zoeken om twee scholen in Veller te realiseren.

Voor de jaren 2017/2018 is er tweemaal een bedrag van € 72.600 geraamd voor het oplossen van constructiefouten op de Burgthof. Tijdens de commissievergadering gaf de wethouder aan dat het hier om problemen of aanpassingen aan het verwarmingssysteem gaat. Dat kun je inderdaad ook als constructiefouten zien en wij blijven van mening dat die kosten niet voor rekening van de gemeente horen te zijn en hebben wij de wethouder gevraagd te onderzoeken of deze kosten niet af te wenden zijn.

Tenslotte vragen wij aandacht voor de brede school. Kinderopvang van 0 tot 12 jaar binnen een schoolgebouw is geen verantwoording van het college, maar heeft wel consequenties voor mogelijke latere herinrichting om alsnog tot een kindcentrum te komen. Als in een vroeg stadium al duidelijk is kan er bij de bouw rekening mee gehouden worden. Wij hebben de wethouder verzocht om de schoolbesturen daar al in een vroeg stadium over te informeren.

Wij hebben ingestemd met het voorliggende plan en wensen de wethouder succes met de uitvoering ervan.

(Foto: Motivaction)