De afgelopen twee weken was het reces. Een tijd om op adem te komen, vooruit te kijken, maar ook zeker om terug te denken. Vorige week was ik een paar dagen in Barcelona. Even uit de Barneveldse politiek, tenminste dat dacht ik., Helemaal eruit was ik niet, meerdere keren ben ik de heer De Knegt in de stad tegengekomen. Wethouder De Kruijff gaf onlangs in een interview in de krant aan dat de heer De Knegt nu nog alleen in de kerkbank zit, terwijl de fractievoorzitters van de CU en het CDA daar eerst ook zaten. Hoewel ik wel degelijk iedere zondag in dezelfde kerkbank plaatsneem, ben ik in Spanje dan ook maar even in een kerk naast De Knegt gaan zitten. Om op adem te komen, vooruit te kijken en zeker ook om terug te denken.

We zijn hier echter niet voor verhalen over mijn vakantie, maar om de coalitievorming en het coalitieakkoord te bespreken. Ik wil dit in drie gedeeltes doen; in verleden, heden en toekomst; terugkijken naar de coalitievorming, bespreken van het huidige akkoord en een blik op wat dit de komende vier jaar gaat betekenen.

Ten eerste de coalitievorming. In een gesprek met de informateur hebben we aangegeven dat het CDA als verbindende partij graag weer bestuursverantwoordelijkheid wil nemen. Daarnaast hebben we benadrukt dat we een college wilden hebben at een goede afspiegeling is van de Barneveldse samenleving. Op basis van de gesprekken die de informateur heeft gehad met alle fracties, is er uiteindelijk het advies SGP, CU, PRO en CDA uitgerold. Een tijd van onderhandeling brak aan, waarbij het vanaf het begin duidelijk was dat alle partijen eruit wilden komen. In goede harmonie en een open houding resulteerde dit in het coalitieakkoord ‘Dynamisch, Duurzaam en Verbonden’. Een titel die wat betreft het CDA de uitdagingen van de komende tijd goed aanstipt.

Ten tweede het akkoord. Het zoeken naar het juiste midden. Zoeken naar evenwicht en balans in onze gemeente. Dat was de boodschap van het CDA naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van afgelopen maart. Ruimte voor elkaar en ontmoeting tussen mensen. Laten we dat blijven uitstralen als bestuur, maar ook als samenleving. In de onderhandelingen hebben we dit dan ook voor ogen gehouden. In relatie tot de verschillende partijen, maar nog belangrijker in relatie tot inwoner en gemeente. Een paar voorbeelden: Inwoners en organisaties verantwoordelijkheid geven, maar ook zorgen voor een goed klimaat vanuit de gemeente. Aandacht voor de zondagsrust, maar ook de mogelijkheid bieden om te recreëren. Het benoemen van duidelijke ambities en middelen, maar voldoende ruimte geven voor politieke besluitvorming. Dichttimmeren van akkoorden zijn we in Barneveld niet gewend; laten we met de zeven partijen in de Barneveldse gemeenteraad zoeken naar het juiste midden.

Ten derde, een aantal doelen voor de komende vier jaar. Met onze wethouderskandidaat Didi Dorrestijn willen we graag verder aan de slag op onder andere de gebieden Sport, Duurzaamheid, Right to Challenge, Economie en Onderwijs. Het is leuk om te zien dat alle borden die we in de verkiezingstijd hebben geplaatst in de gemeente terug te vinden zijn in het akkoord. Toch willen we er een paar punten uithalen: welke concrete stappen willen we zetten?

Duurzaamheid: de urgentie is duidelijk te lezen in het coalitieakkoord, met de keuze voor een mix van verschillende middelen hiervoor. Het is belangrijk om inwoners en bedrijven mee te nemen in de doelen die we als gemeente en regio stellen. Iedereen moet mee kunnen doen. Mooi dat economie bij dezelfde portefeuillehouder is, zodat er een gemakkelijke koppeling is te maken tussen economische zaken en duurzaamheid; bedrijven aansluiten en ook zoeken naar de interesse van inwoners.

Sport, al lange tijd maken we ons als CDA sterk voor sport, en de maatschappelijke functie daarvan. We zijn dan ook tevreden met de belangrijke plek in het akkoord. We staan als coalitie achter het maatschappelijke sportfonds, wat verenigingen de mogelijkheid geeft om hun maatschappelijke rol te pakken. We breiden echter ook de steun vanuit de gemeente uit door te kijken hoe we verenigingen, ook culturele, financieel kunnen ondersteunen om hun taken nog beter uit te voeren. Dat is pas echt waardering voor de verenigingen! Daarnaast zijn we blij dat er gekeken wordt naar nieuwe sportaccommodaties, zoals in Kootwijkerbroek, maar ook de mogelijkheid tot het gebruiken van accommodaties voor maatschappelijke doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang.

Right to Challenge, ook dat is een belangrijk onderwerp voor ons. Deze aanpak, of misschien wel cultuurverandering, is op veel plekken terug te vinden in het akkoord. Het recht om uit te dagen; inwoners de gelegenheid geven om hun buurt zelf in te richten. Inwoners hebben veel ideeën en mogelijkheden, laten we die benutten en mensen vertrouwen geven!

We zijn als CDA trots op dit akkoord. Het is een akkoord dat een balans vind in de principes en standpunten van de partijen. Ik wil afsluiten met een wens, misschien wel oproep. Nog even terugkomend op Barcelona. Lopend door de stad zag ik op veel plekken Catalaanse vlaggen uit de ramen hangen. Dit laat zien dat mensen ontevreden zijn, roepen om aandacht en zich niet gehoord voelen. Natuurlijk, de situatie is niet te vergelijken met het Barneveldse, wij willen ons niet afscheiden, nog nietJ. Maar laten we als raad die Catalaanse vlaggen voor ogen houden. Respect hebben voor elkaar, luisteren naar elkaar, oog hebben voor elkaar, In de raad, maar zeker ook daar buiten.