Selecteer een pagina

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor het handelen van het CDA. Bij alle activiteit dienen mens en planeet niet ondergeschikt te worden gemaakt aan het geld. Het CDA vindt dit belangrijk vanuit haar kernprincipes Rentmeesterschap en Solidariteit. We hebben het recht op gebruik van deze aarde, maar we moeten diezelfde aarde wel schoon en met voldoende natuurlijke bronnen voor onze kinderen achterlaten. Het vraagt om een grote saamhorigheid voor het heden en de toekomst om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor deze aarde en de samenleving. Ook in de gemeente Barneveld.

Het CDA onderstreept het belang dat andere bronnen dan fossiele brandstoffen nodig zijn. Een daarvan is windenergie. Het CDA is dan ook blij dat de gemeente Barneveld inzet op het realiseren van 4 tot 8 windturbines in 2020.

Met de Visie Windenergie wordt een verdere invulling gegeven aan de te behalen doelstelling van 2020 door randvoorwaarden en uitgangspunten te stellen waar locaties aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor plaatsing van windturbines.

Een van de genoemde randvoorwaarde is dat de gemeente positief staat tegenover het uitvoeren van een pilot voor een locatie in bosgebied. Daar het bij boslocaties om erg kwetsbare gebieden gaat dient hier terughoudend mee omgegaan te worden en heeft dit niet de voorkeur van het CDA. Nu het hier nog enkel om een nader onderzoek en verkenning gaat, die ook vanuit de provincie en natuurorganisaties wordt gesteund, is het CDA niet tegen het houden van dit onderzoek.

Wel wil het CDA hier benadrukken dat het onderzoek naar boslocaties wat betreft het CDA kan plaatsvinden, maar dat de prioriteit qua locatie ligt bij andere locaties dan bos.

Nadat het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van boslocaties is afgerond,  verwacht het CDA dat de wethouder hier in de raad terugkomt met een tussenrapportage en de raad vervolgens kan beslissen over de inzet van de boslocaties.

Ten slotte is er draagvlak en acceptatie voor het realiseren van windturbines nodig. Het CDA vindt het dan ook goed dat in de Visie de nadruk wordt gelegd op een vorm van participatie. Ook tijdens de commissievergadering werd door Denktank Klimaat & Duurzaamheid benadrukt dat participatie enorm belangrijk is. Deze participatie kan verschillende zaken opleveren, zoals financieel rendement dat terugvloeit naar de inwoners, lokale bedrijven of een lokaal fonds. Het CDA wil dan ook meer ruimte geven aan creatievere organisatievormen zoals een coöperatie. Prachtig om te zien dat er met deze vormen eerder naar de private en maatschappelijke kant wordt gekeken dan naar de overheid.

Participatie sluit dan ook aan op de wens van het CDA om de samenleving het voortouw te laten nemen en geeft zodoende goede kansen voor een breed draagvlak.

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld