Op dit moment worden door het college van B&W (waar de wethouder dus onderdeel van uitmaakt) besluiten genomen waar een belanghebbende bezwaar tegen kan maken. Als een belanghebbende er voor kiest om in bezwaar te gaan en een bezwaarschrift indient, vindt vervolgens een hoorzitting plaats. Bij de hoorzitting kan de belanghebbende het bezwaar nader toelichten. De hoorzitting vindt plaats bij de Commissie Bezwaarschriften waar, in de Barneveldse situatie, één van de wethouders de rol van voorzitter inneemt.

Het CDA heeft in een eerder stadium al kenbaar gemaakt dit zeer onwenselijk te vinden. Immers, de schijn van belangenverstrengeling dient te allen tijde voorkomen te worden. Daarnaast is de huidige procedure voor burgers op deze manier onduidelijk en niet transparant.

Een van de waarden van het CDA is publieke gerechtigheid, hetgeen betekent dat burgers ervan mogen uitgaan dat de overheid rechtvaardig is en transparant handelt. Op die manier krijgt men als overheid ook het vertrouwen van de burger. Met de rol van voorzitter in een dergelijke commissie voor de wethouder, is de kans zeer aanwezig dat het vertrouwen wordt geschaad.

In de aangenomen motie van 27 september 2017 is het college verzocht om voor de duur van een jaar onderzoek te doen naar de tevredenheid van bezwaarmakers over de gevolgde procedure. Dit onderzoek zou plaatsvinden middels een enquête onder alle bezwaarmakers. Tot op heden hebben we van het college niets vernomen en zijn de uitkomsten van de enquête niet met de raad gedeeld. Het is zelfs zo dat wij helemaal niet gekend zijn in de vraagstelling van de enquête en dat betreuren we zeer. In het bijzonder om dat er geen specifieke vragen zijn gesteld over de rol van de voorzitter (wethouder) en hoe de burgers daar tegen aan kijken.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en hebben vooralsnog geen uitkomsten gezien van de enquête. Aangezien het CDA inmiddels weer signalen van burgers ontvangt die ontevreden zijn over de procedure en we in sommige gevallen zelfs horen dat burgers de bezwaarprocedure niet aangaan vanuit de gedachte ‘dat alles toch al is geregeld’, willen we het onderwerp over de onafhankelijk voorzitter van de bezwarencommissie weer onder de aandacht brengen en concreet vragen wat het college hiermee van plan is. Om die reden hebben we het college weer vragen gesteld en hopen dat het college inziet dat een wethouder die onderdeel is van het college niet de rol van voorzitter in een ‘onafhankelijk’ bezwarencommissie op zich kan nemen. We houden dit sterk in de gaten en zien de antwoorden op de vragen van het college dan ook graag tegemoet.

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld