Selecteer een pagina

We leven in bijzondere en onzekere tijden. Op wereldniveau proberen we een hardnekkig virus te bestrijden. Aan de andere kant van de Atlantische oceaan zorgen de Amerikaanse verkiezingen voor de nodige onrust en ook wij als Nederland maken ons op voor een landelijke verkiezingsperiode. Ook als gemeente staan we in deze tijd nu voor lastige opgaven. Denk ook aan Scherpenzeel. Terwijl het derde bestuursjaar vaak bekend staat als een jaar waar geoogst kan worden, staan nu de nodige onderwerpen door de coronacrisis onder druk of on hold. Waar je eigenlijk wat sneller wilt gaan, of extra ambitie hebt, moet je wat zorgvuldiger naar het huishoudboekje kijken. Kan dit eigenlijk allemaal wel?

Voorzitter zo opsommend veel ontwikkelingen waarvan we de uitkomst niet weten. Wat we wel weten is dat wij zelf in die ontwikkeling staan. Ik las deze week een stukje over Jonathan Sacks. Een rabbi die op 7 november overleed. Hij heeft veel mooie woorden achtergelaten, waaronder een inspirerende opsomming, die is te lezen in het boek ‘een gebroken wereld heel maken’. Nu wil ik niet de hele opsomming met u delen, maar toch wel twee punten die wat mij betreft erg passend zijn: “ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben, maar dit heb ik geleerd: dat ieder van ons hier is met een bepaalde bedoeling. En dat het vinden van die bedoeling tijd vraagt en eerlijkheid, zelfkennis en kennis van de wereld, maar dat zij er is en wacht om te worden ontdekt. Ieder van ons heeft een volstrekt eigen combinatie van gaven, een unieke invloedssfeer en binnen die sfeer, of die nu zo klein is als een gezin of zo groot als een staat, kan onze aanwezigheid verandering teweegbrengen.” Wat mij betreft inspirerende woorden voor ons als volksvertegenwoordiger, maar ook in onze normale werk en omgeving. En natuurlijk ook voor de mensen die meeluisteren; iedereen is hier met een bepaalde bedoeling. Ook in deze tijd van zorgen.

Maar we mogen toch ook dankbaar zijn dat we in het welvarende Nederland mogen leven. En ook in een gemeente die stabiel is. Een goed ondernemersklimaat met ondernemers die niet bij de pakken neer willen zitten, een sterk maatschappelijk middenveld met verenigingen, organisaties en vrijwilligers en ook als lokale overheid weten we sterk te staan. We zien ook een college en ambtenarij die met man en macht werken aan het in goede banen leiden van onze ambities, doelstellingen en uitdagingen.

In de begroting staan een aantal punten die ons opvallen.
1. We krijgen steeds meer zicht op de situatie rondom onze zorgtaken en kunnen daardoor nog beter inspelen op kwaliteitsverbetering of kostenbesparing. Wel blijft er veel onduidelijkheid rondom het woonplaatsbeginsel. Van uitstel naar uitstel, naar… we hopen snel een definitieve uitkomst
2.  Er wordt gewerkt aan lokale bedrijventerreinen in Stroe en Voorthuizen. En ook de centra in Voorthuizen en Barneveld worden aangepakt. Ondanks de zorgen rondom corona blijven we als gemeente investeren
3. De gemeente Barneveld werkt intensief aan betere bereikbaarheid via spoor en auto op regionaal niveau. Door als gemeente goed in te zetten op public affairs kan er gewerkt worden aan onder meer knooppunt A1/A30 en de regiosprinter. Ook worden de mogelijkheden voor een railterminal onderzocht.
4. We hebben veel aandacht voor ons accommodatiebeleid. Verenigingen, scholen andere initiatieven hebben plannen en daar wordt naar geluisterd. Niet altijd makkelijk, ook niet in deze tijd, maar we willen hier graag blijven ontwikkelen
5. We hoeven de OZB in onze gemeente slechts met de inflatiecorrectie te verhogen. Toch zien we een aantal procentuele verhogingen op het gebied van riool, afval en leges. Dit om het kostendekkend te houden. Vooral balen we van de verhoging van de afvalstoffenheffing.. We willen het college vragen om terughoudend te zijn met dergelijke verhogingen. Een vraag aan het college: wanneer kunnen we inhoudelijk weer over dit onderwerp spreken? Dit vraagt een breder gesprek dan puur financieel.

Het is maar een greep van wat we in de begroting kunnen lezen. Maar natuurlijk willen we het college ook nog een paar punten meegeven.

De wensen:
Ten eerste, zorg goed voor onze ondernemers. We weten dat er ondernemers zijn die het in deze tijd extra zwaar hebben. Kijk in het bijzonder naar de horeca, maar door deze groep uit te lichten doe ik waarschijnlijk ook andere beroepsgroepen te kort. We horen zorgen op straat, in de krant, ook in het raadhuis. Goed om daar aandachtig naar te luisteren, maar laten we ook oog hebben voor de mensen die we niet horen. Als gemeente hebben we helaas geen diepe zakken om financieel te ondersteunen, daar heeft het Rijk middelen voor. Wel kunnen we meedenken, ondersteunen en hen bijvoorbeeld net wat meer ruimte bieden. Blijf daarnaast ook investeren, want als ondernemers ergens een hekel aan hebben dan is het wel stilstand.
Ten tweede, er is een tweede domein waar duidelijke klappen vallen. En zeker als CDA voelen we daarin mee: het maatschappelijk middenveld. Sportverenigingen, culturele verenigingen en andere maatschappelijke verbanden hebben het niet makkelijk. Ook zij zoeken naar mogelijkheden om toch wat te kunnen organiseren ondanks de strikte regels. Ik hoorde bijvoorbeeld van een vereniging die in plaats van in teamverband sporten in ieder geval individuele krachttraining aan wilde bieden aan hun leden. Het is nog niet optimaal, maar zorgt wel dat een vereniging elkaar kan ontmoeten. Natuurlijk binnen de regels die daarvoor gelden. Als gemeente kunnen we ook hier ons steentje bijdragen. Wees betrokken en deel goede ideeën.
Ten derde dorpshuizen en theater. U vraagt zich misschien af waarom we dorpshuizen niet bij het maatschappelijk middenveld noemen. Dat hoort natuurlijk wel. Maar de aandacht die afgelopen tijd is geweest voor het theater is wat ons betreft ook noodzakelijk voor dorpshuizen. Dorpshuizen zijn de kleine theaters van onze dorpen! En ook daar leven zorgen. Er zijn verschillende potjes geld beschikbaar voor ondersteuning; benut deze volledig voor de kleine theaters van onze dorpen. Natuurlijk willen we niet zeggen dat de aandacht voor het theater niet terecht was. Daarom komen we hiervoor specifiek met een motie, samen met Pro ’98, CU en BI om ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van het theater. Het theater heeft mooie plannen voor een bredere kijk op de mogelijkheid in en rondom het theater. Hier zijn veel organisaties bij betrokken, zoals ook De Harmonie en de Muziekschool. We ondersteunen dit plan van het theater en vinden het ook belangrijk om dat in de openbaarheid nog extra kracht bij te zetten middels deze motie.
Voorzitter, dit waren onze drie belangrijkste wensen. Of ja, daar kunnen we nog een, wel heel specifieke vraag, aan toevoegen. Wij maken deel uit van een samenwerking met diverse gemeentes voor de Basiskaart Grootschalige Topografie. Leusden en Woudenberg stappen per 2021 uit dit samenwerkingsverband. Hier werd in de commissievergadering ook kort aandacht aan besteed. Ons is nog niet helemaal helder wat voor ons hier het belang is. Kan de wethouder de noodzaak van deze BGT toelichten en is dit noodzakelijk?

En zo ontwikkelt mijn bijdrage zich van grote problematiek op wereldniveau naar de kleine basiskaart grootschalige topografie. Graag wijdt ik nog een paar zinnen aan de moties die wij mede ondertekenen. Dank aan collegefracties voor het voorbereidende werk.

  • Motie inkoopbeleid samen met de SGP. Goed om aandacht te hebben voor onze lokale en regionale bedrijvigheid
  • Motie koopgarant samen met de SGP: Dit geeft nog meer mogelijkheid om onze starters aan een huis te helpen.
  • Optimalisatie inhuur samen met de SGP: een motie die een wat hogere doelstelling geeft om de hoeveelheid inhuur te beperken
  • Vrijstelling hondenbelasting assistentiehonden van LB en SGP, CU en Pro. We hebben begrepen dat in het verleden mensen, die volgens de letter van de wet geen recht hadden op de vrijstelling, deze wel hebben. De ambtenarij handelde hier gelukkig in de geest van de wet. Toch is het goed om dit ook in de verordening vast te leggen..
  • Basisonderwijs en plaatselijke democratie CU/SGP/Pro/BI: een mooie manier om onze lokale democratie over te brengen aan onze jeugd. De raadzaaldeuren openen we graag voor hun!
  • Fonds onderhoud natuur: een mooie praktische wijze om de onderhoud van natuur te bekostigen.

Voorzitter, ik rond af. We begonnen als CDA onze bijdrage met de verschillende uitdagingen op verschillende niveaus. De precieze ontwikkelingen hiervan zijn nog niet bekend. Wat we in ieder geval wel weten is dat wij in die ontwikkeling staan. Dan toch nog één citaat van die rabbi, Jonathan Sacks: “Er zijn maar weinig dagen waarop we niet – hoe dan ook – een verschil kunnen maken in het leven van anderen en het vermogen om iets te geven is zelf een gave”