Selecteer een pagina

De CDA Inspiratieavond werd gehouden in het vakantiepark Het Beloofde Land. Eigenaar Rein van Woerden vertelt vol enthousiasme hoe hij drie jaar geleden de camping is gestart. Vanuit het vertrouwen in het geloof en diepe passie voor de gasten leidt hij zijn toeristische park en met succes.

Daarna spreekt CDA wetenschapper Pieter Jan Dijkman. Hij is geboren en getogen in Barneveld en momenteel directeur van het CDA wetenschappelijk instituut. Om een antwoord te geven op de vraag: Wat houdt de C van het CDA in, moeten we het christendemocratisch denken invullen vanuit de vraag: Begrijpen wij wat we doen en past dat bij onze diepste motivatie? Het gaat niet om hoogdravende formules maar om hoe we dit in onze dagelijkse handelen meenemen. Zeggen we dat alle mensen kwetsbaar en slachtoffer van systemen en structuren zijn? Of zeggen we dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen? Of hebben we de bedoeling om iedereen onze overtuiging op te leggen? Driemaal nee, het CDA heeft nadrukkelijk niet het woord partij in haar naam, maar het doel, namelijk het appèl van en voor de samenleving. Niet op zichzelf gericht maar gericht op de samenleving. We zijn als mens sociale wezens, op grond van ons menszijn gericht op medemens. We hebben elkaar nodig, hoe verschillend we ook zijn. Ieder mens telt. Goed samenleven sluit niemand uit. Gelovigen of ongelovige. We zijn niet alleen een partij voor christenen maar voor iedereen. Vanuit het principe dat ieder mens telt. Het appel gaat er ook over dat de ander ook iets te zeggen heeft en iets in te brengen. Niet jullie zijn kwetsbaar we gaan jullie redden, maar vanuit participatie; mensen stimuleren tot het meedoen. Mensen zijn de ruggengraat van de samenleving.

De C is een sociale praktijk. Samenwerking vanuit gelijkwaardigheid tussen de mensen. Steeds minder mensen beschouwen zich als christelijk. Hoe ga je dan om met de C, is er een kloof tussen ideaal en praktijk? Politiek is interactie tussen mensen die goed samenleven mogelijk maken en niet een kwestie van plannen en programma’s van politici. Christendemocratische politiek reikt een visie aan op wat de samenleving feitelijk, in de werkelijkheid het samenleven van mensen tot een waardige samenlving maakt. Bijvoorbeeld het begrip solidariteit, dat we solidair zijn vanuit nature en dit niet is opgelegd. Hoe kwetsbaar is het leven van een kind. Als ouder wil je het kind beschermen.

Daarna stelde Dijkman de C van Christendemocratie aan de orde. Niet hoogdravend maar nuchter. Een alledaagse sociale praktijk van goed en vreedzaam leven. Een taak van christendemocratische politiek is om plaatsen aan te wijzen waar goed en vreedzaam leven zich aandient en daarbij aan te sluiten. Hoe doen we dat dan in de praktijk? Christendemocratische politiek stelt het mensbeeld centraal. De mens heeft intrinsieke waarde, waardigheid op grond van mens zijn, geboren tot medemens. Dat zorgt voor een andere samenleving, dan een individualistische of een programmatische. Het CDA stelt niet prestaties of denkbeelden centraal, maar handelt vanuit de overtuiging: mensen zijn verantwoordelijk voor samenleven en samenwerken. We moeten dagelijks als CDA handelen naar onze principes. Het appèl luidt: Waak over de fundamentele rechten van alle mensen. Dus ook staan voor mensen met andere achtergronden. Bevorder de morele dialoog voor goed samenleven. Niet altijd kunnen we direct maatschappelijke kwesties oplossen, maar we moeten wel vanuit CDA de dialoog aangaan. Benut het aanwezige morele potentieel in de samenleving. Alles wat de samenleving bevordert moeten wij ondersteunen. Vrijwilligerswerk moeten wij stimuleren om de samenleving vitaal te houden. Mensen komen tot bloei als ze zich kunnen inzetten voor een ander.

Waarom hebben we de C? Niet om ‘kijk ons christen zijn’. Het doel is een goede vreedzame samenleving mogelijk maken. Ieder mens heeft evenveel waarde. Het CDA moet dienstbaar zijn aan die samenleving.