Selecteer een pagina

CDA Barneveld wil behoud van de huisartsenpost behouden! Lees onze schriftelijke vragen ⤵️

Geacht college,
Wij hebben kunnen lezen dat er besloten is om de huisartsenpost voor Barneveld te sluiten. De
reden zou zijn dat er weinig gebruik van wordt gemaakt mede doordat een gediplomeerd
verpleegkundige telefonisch een eerste beoordeling kan maken. Op die manier zou voorkomen
worden dat inwoners naar de huisartsenpost komen.
Verder wordt verondersteld dat tijdens de sluiting van de huisartsenpost vanwege Covid-19 geen
enkele klacht zou zijn binnengekomen dat de huisartsenpost gesloten is.
Daar komt bij dat met de komst van glasvezel in de toekomst ook interactieve consulten met
huisartsen online mogelijk zou kunnen zijn, iets wat nu ook al in beperkte mate mogelijk is.
In de argumentatie wordt echter voorbij gegaan aan het feit dat met het sluiten van de
huisartsenpost de toegankelijkheid van zorg voor met name ouderen minder gaat worden. Een
huisarts online klinkt mooi, maar is dit voor ouderen wel de juiste manier om goede zorg te
bieden?
Verder is algemeen bekend dat inwoners zich gedurende Covid-19 zorgmijdend hebben
gedragen. Het is alom bekend dat inwoners met hun klachten niet direct naar de huisarts gingen
uit vrees om zelf besmet te geraken met het Coronavirus.
Overigens strookt deze handelwijze niet met de groeiambitie die de gemeente Barneveld heeft.
We groeien als gemeente maar door, en in de toekomst zal de zorgbehoefte in onze gemeente
ook alleen maar toenemen. Het CDA ziet met het voornemen om de huisartsenpost te sluiten
enkel een bezuinigingsmaatregel. Wat het CDA betreft dient primair de mens en de zorgbehoefte
centraal te staan.
Met de groeiambitie die de gemeente heeft is het onontbeerlijk om een huisartsenpost te
hebben en in dit geval te behouden. Als CDA hebben wij in het verleden met succes gestreden
om de huisartsenpost naar Barneveld te krijgen en wij willen dan ook dat het College alles in het
werk stelt om de huisartsenpost te behouden.
Wij stellen u op grond van artikel 42 dan ook de volgende vragen:

 • Bent u het met ons eens dat de huisartsenpost voor de gemeente Barneveld behouden dient
  te blijven?
 • Bent u het met ons eens dat door het sluiten van de huisartsenpost de zorg (met name voor
  onze ouderen) minder toegankelijk wordt?
 • Bent u het met ons eens dat juist voor ouderen en kleine kinderen een huisartsenpost in het
  weekend van essentieel belang is omdat zij vaak niet of moeilijk de mogelijkheid hebben om
  alternatieven te bereiken zoals de ziekenhuizen in Amersfoort of Ede?
 • Bent u het met ons eens dat een huisartsenpost waardevol is voor onze gemeente?
 • Bent u het met ons eens dat bij de groeiambitie die de gemeente Barneveld heeft een
  huisartsenpost hoort?
 • Kunt u zich voorstellen dat een digitaal spreekuur voor onze ouderen heel lastig, zo niet
  onmogelijk kan zijn?
 • Bent u met ons van mening dat Covid-19 er voor gezorgd heeft dat minder inwoners de
  huisartsenpost hebben bezocht omdat ze vrees hebben besmet te raken met het
  Coronavirus?
 • Bent u bereid om alles in het werk te stellen om het openhouden van de huisartsenpost te
  bepleiten bij de betreffende zorgverzekeraar?
 • Bestaat er een mogelijkheid de huisartsenpost te combineren met het buurtziekenhuis
  (anderhalve-lijnszorg), waarvoor de gesprekken inmiddels in een vergevorderd stadium zijn
  gekomen?

Namens het CDA
Roel van den Broek