Selecteer een pagina

Lees hier de bijdrage van het CDA naar aanleiding van de Kadernota over 1) een sterke, dienstbare overheid, 2) sterke, sociale dorpen en wijken en 3) sterke, vitale verenigingen.

Er is sprake van weer gewoon een kadernota in plaats van een kaderbrief. Dit zegt iets over de tijd waarin we leven. Er is wat meer zicht op perspectief en duidelijkheid over de opgaven van onze gemeente. In de algemene beschouwingen van afgelopen donderdag in de krant maakten we de vergelijking met het EK-voetbal. Misschien zitten we qua corona wel in de blessuretijd. Overigens wel jammer dat geen enkele SGP’er op een dag als vandaag (Het Nederlands Elftal speelt om 21:00) dan weer geen oranje das om heeft.

Er is dus perspectief, maar het neemt natuurlijk niet weg dat er nog steeds onzekerheden zijn, zo is ook te lezen in deze kadernota. Vooral de inkomsten die we vanuit het Rijk kunnen verwachten zijn onvoldoende scherp. Wel kan er gelukkig een sluitend meerjarenperspectief  worden gepresenteerd, helaas wel met een scherp randje. En daarmee doel ik op de verhoging van de OZB; een maatregel die je liever niet wilt nemen.

Het college geeft in de stukken aan dat wanneer er meer inkomsten van het Rijk worden gegenereerd deze maatregel kan worden teruggedraaid. Toevallig zag ik vorige week dat de gemeente Haarlem eigenlijk precies het tegenovergestelde heeft gedaan. Zij kiest ervoor om lastige beslissingen nog uit te stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid komt vanuit het Rijk. Sinds deze week weten we dat de inkomsten vanuit het Rijk toenemen, waardoor we als CDA vinden dat we dan ook direct daad bij het woord moeten voegen. We dienen een amendement in om de OZB-verhoging voor 2022 van tafel te vegen. Voor 2023 willen we dat ook graag doen, maar daar hebben we nog net iets meer duidelijkheid vanuit het Rijk voor nodig; daar stellen we voor om bij meer inkomsten direct ook deze verhoging terug te draaien.

Voorzitter, ik wil u graag meenemen in een aantal thema’s die wat ons betreft als rode lijn door de gehele kadernota lopen. Met daarin natuurlijk centraal de Barneveldse inwoner, die we eigenlijk beeldend door deze kadernota zien wandelen. En als startpunt willen we benoemen dat de Barneveldse inwoner natuurlijk de afgelopen tijd nogal wat voor de kiezen heeft gekregen. De één in meerdere mate dan de ander. De één heeft daadwerkelijk te maken gehad met het coronavirus, de ander heeft lange tijd het bedrijf op slot moeten laten. Zeker veel ondernemers hebben het zwaar voor de kiezen gehad. In ieder geval zijn veel mensen beperkt geweest in de bewegingsvrijheid. Het heeft op iedereen invloed gehad. Daarom is het goed dat het college ervoor kiest om bij bezuinigingen de samenleving zo veel mogelijk te ontzien. Dat is namelijk de plek van waaruit we weer kunnen groeien. Laten we de wandeling door de kadernota van onze inwoner vervolgen. Of laten we er hardlopen van maken, dat past me iets beter..

De inwoner komt in contact met het gemeentehuis. Het is weliswaar niet vaak, maar voor een paspoort, een vraag over mantelzorg en het ophalen van afval heb je toch de gemeente nodig. En de gemeente moet er dan ook voor je zijn. In de krant van vorige week noemde we dat een sterke en dienstbare overheid. Die faciliteert en met je meedenkt. We snappen dat het college met haar doel om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen ook kijkt naar haar eigen organisatie, maar de bezuiniging is wel fors. We willen het college oproepen om niet koste wat het kost te bezuinigen op de eigen organisatie, als dat de kwaliteit van dienstverlening negatief beïnvloedt. Graag daar een reactie op. Nog twee andere punten die passen bij dit thema sterke en dienstbare overheid:

Communicatie en daadkracht: Het is belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen en waar ze aan toe zijn. Helaas bereiken ons nog te vaak signalen dat inwoners niet weten waar ze terecht kunnen of waar hun hulpvraag in de organisatie ligt. We denken bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen voor de oranjevereniging en skeelervereniging, dat wel een erg lange adem van de initiatiefnemers vraagt. Kan de wethouder aangeven waar we nu in het proces zitten en toezeggen dat er snel duidelijkheid komt voor deze verenigingen. Wat het CDA betreft zijn de laatste ontwikkeling rondom de Flying Bikes hier een mooi voorbeeld van.

Het tweede speerpunt is digitalisering: Zeker ook digitaal liggen er veel mogelijkheden voor dienstverlening, die uiteindelijk ook bedrijfsmatig positieve invloed heeft. Veel aanvragen kunnen met een paar klikken worden gedaan en interne werkprocessen kunnen veel beter op elkaar worden afgestemd. Daarom zijn we content met de ontwikkelingen die op dit gebied staan gepland, met ook oog voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn.

Nadat de inwoner weer vertrekt bij het gemeentehuis, komt hij aan in zijn eigen dorp of buurt. De plek waar hij zich thuis voelt en waar hij zorg wil dragen voor zijn eigen omgeving. We moeten aandacht hebben voor sterke dorpen en buurten.  In de ontwikkeling rondom een mogelijke fusie met Scherpenzeel hebben we het al snel over de toekomst van dat dorp in onze gemeente. Maar laten we hierbij onze andere dorpen niet vergeten; ook zij verdienen aandacht.

En dan hebben we het al snel over voorzieningen. Die zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Denk aan sportvoorzieningen, dorpshuizen, speeltuintjes, winkels, onderwijs. Allemaal voorbeelden die een omgeving positief beïnvloeden. Dat laatste, onderwijs, blijft een hot topic. Zeker in Barneveld zijn er plekken waar de scholen uit hun voegen barsten. Je kunt niet alleen bouwen op basis van pieken, maar het geeft ons toch een wat onrustig gevoel. We zien dan ook uit naar het masterplan Onderwijs waren we dit verder uitvoerig kunnen bespreken. Toch vinden we dat we nu ook al eerder actie moeten ondernemen voor het huisvestigingsvraagstuk; daar dienen hier een motie voor in.

Leefbaarheid heeft ook te maken met bereikbaarheid. Vorige week bereikte ons het bericht dat de buslijn naar Scherpenzeel vervalt. Eerder hebben we ons als CDA met succes sterk gemaakt voor behoud van de buslijn 102 naar Terschuur en dit is wat ons betreft een volgende lijn die behouden moet blijven. We dienen daarvoor een motie in. En als we het dan over openbaar vervoer hebben, brengen wij ook graag onze motie over het station Barneveld centrum onder de aandacht. De herbouw van het oude station leeft en vraagt dan ook om een onderzoek, zoals ook in het coalitieakkoord staat. We hopen dat de huidige reacties vanuit de inwoners een mooie basis zijn voor een particulier initiatief ondersteunt door de gemeente. De motie wordt ondersteund door de SGP, die dit onderwerp in 2007 op de agenda zette (toen mocht ik nog niet eens stemmen).

Right to Challenge kan bij het blokje sterke dorpen en wijken natuurlijk niet ontbreken. Het is mooi om te zien dat dit steeds meer navolging krijgt. We zien leuke resultaten dat smaakt naar meer. Als gemeente vraagt dit echter ook een andere manier van werken. Om dit verder concreet vorm te geven willen we één aanspreekpunt in de organisatie die afdelings-overstijgend inwoners op weg kan helpen met hun initiatief. Daarbij vinden we dat het concept right to challenge ook onderdeel moet zijn van het te maken dorpenbeleid. We dienen hiervoor een motie in.

Zo hebben we de inwoner dus bij de gemeente en in zijn eigen dorp of wijk gezien. Nu mist natuurlijk nog een stukje ontspanning. Daar zijn in onze gemeente onder andere sterke en vitale verenigingen voor nodig. Die hebben de afgelopen tijd helaas wat stil moeten zitten. Corona gaf hen letterlijk minder bewegingsvrijheid. Nu het allemaal weer wat open gaat, is dat vanzelfsprekend mooi voor verenigingen, maar is het ook wel spannend hoe de vereniging er dan ook uit ziet. Hoe is het met leden en hebben we nog genoeg vrijwilligers? We willen dan ook een toezegging vragen van de wethouder om in ieder geval het sportloket corona het hele volgende seizoen open te houden. Dit kan vereniging net de steun en kennis geven die zij nodig heeft.

Daarnaast zou het leuk zijn als we na het coronatijdperk eens een sportevenement naar Barneveld kunnen halen. We hebben dit al eens geprobeerd met het WK damesvolleybal. We vinden het echter nu nog te vroeg om hier concrete ideeën aan te koppelen, maar komen hier mogelijk op een later moment op terug. Aandacht voor sport zorgt dat mensen gaan sporten en bewegen. Eén van de lessen van corona is dat vitaliteit van ontzettend groot belang is.

Zo zijn we aan het eind gekomen van de route die onze Barneveldse inwoner heeft gemaakt. Van gemeentehuis, naar eigen dorp en wijk, naar ontspanning en verenigingsleven. Met zo’n kadernota vergeet je natuurlijk punten te noemen, maar we zien veel goede plannen. Om al die plannen goed te kunnen realiseren hoort daar wel een realistische planning bij. We hebben grote ambities, maar we moeten ook kijken naar de impact op onszelf en de organisatie. Daarom tekenen we een motie van Pro ’98 mee om tot een goede lange termijnagenda te komen.

Rest ons nog om het college en het ambtelijke apparaat succes en wijsheid toe te wensen in de uitvoering!