Selecteer een pagina

Het Pastoriebos, zo noem ik het bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandtstraat even. Bij iedereen inmiddels wel bekend, want hier is al veel over gezegd en geschreven. Er zijn hier voor- en tegenstanders, er zijn handtekeningenacties gehouden, stukken in de Barneveldse Krant gepubliceerd en veel insprekers bij de commissie geweest. De maatschappelijke betrokkenheid bij dit bos is groot. En terecht, want het is een prachtige locatie midden in Voorthuizen. Maar wat gaat de raad vanavond besluiten? Er is immers ook behoefte aan woningbouw. En de appartementen worden zo gebouwd, dat het vooral voor onze ouderen een uitermate geschikte woonlocatie is. Maar als we kiezen voor woningbouw wat betekent dat dan voor het bos?

Jullie zullen begrijpen dat de keuze wat te doen met deze bestemming niet eenvoudig is. Wat het CDA betreft begint het hier met zorgvuldigheid. Voordat het plan aan de raad is voorgelegd, werd er al veel over gezegd en geschreven. En wat is dan waar? Voor ons was dat reden om eerst te wachten op de definitieve plannen en op basis van dat plan een weloverwogen en zorgvuldige keuze te maken.

Zorgvuldigheid brengt voor ons ook mee dat wij hier vele gesprekken over hebben gevoerd. Met inwoners en met de kerk. Verder hebben we het bos een aantal keren bezocht. Want waar hebben we het nu over en wat gaat er nu gebeuren?

Naast zorgvuldigheid speelt voor het CDA ook de waarde van rentmeesterschap een belangrijke rol.

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur. De aarde is niet van ons, we hebben de aarde te leen van God. Daarom moeten we de aarde goed achterlaten voor volgende generaties.

Als we zorgvuldigheid en rentmeesterschap betrekken op dit plan dan valt ons een aantal dingen op. Zo hebben we gezien dat het Pastoriebos slecht onderhouden is en niet in goede staat verkeert. Vele bomen zijn dood (sparrenbos), gaan dood of hebben een lage levensverwachting (max 5-10 jr). Dat kan volgens ons veel beter en moet ook anders. Bij dit plan gaat het ons niet alleen om de bouw van appartementen, maar ook: hoe wordt het bos mooier en vooral levensvatbaarder. Met een herinrichtingsplan zorgen we ervoor dat het bos geen stille dood sterft, maar toekomstbestendig wordt. Om die reden hebben we samen met Pro ’98 een motie ingediend met het verzoek dat het College voor het bos met een herinrichtingsplan komt, dat een ruimhartige boom- en groencompensatie bepleit. En dat is voor ons rentmeesterschap: een bos dat toekomst heeft.

Daarnaast hebben wij bij de bezichtiging aan het Pastoriebos begrepen dat er in de toekomst bij de uitrit aan de Rembrandtstraat een dubbelzijdig fietspad komt. Wat dat gaat betekenen is vooralsnog niet bekend en maakt in zoverre ook geen onderdeel uit van het plan zoals dat nu voorligt. Wel staat daar een rij platanen, waarvan het CDA vindt dat deze bomen behouden dienen te blijven. Om die reden dienen we hier samen met LB een motie voor in.

Bij de bezichtiging aan het Pastoriebos was ook de herkenbaarheid van het Kerkepad een onderwerp van gesprek. Met de dubbelbestemming dient het Kerkepad op zich herkenbaar te blijven, maar dat sluit niet uit dat er parkeerplaatsen ‘over’ het Kerkepad heen kunnen komen. Dit vinden we niet wenselijk, en om die reden hebben we amendement samen met CU, BI, SGP en Pro’98 ingediend. Het Kerkepad dient wat ons betreft duidelijk als toegangspad herkenbaar te blijven.

Als laatste wil ik hier nog even kort stilstaan bij ons gesprek met de kerk dat wij hebben gehad. Zij gaven aan dat de opbrengsten van de verkoop van de grond, de kerk in staat stelt om het Kerkheem te renoveren en te verduurzamen. Ook draagt het bij om de begroting voor hen langjarig op orde te houden. Als CDA vinden we dat ook belangrijk en van rentmeesterschap getuigen.

Tot slot, ondanks de gevoerde gesprekken en gehoorde zorgen zien wij dat dit plan voorziet in een behoefte. Een plan dat er voor zorgt dat ouderen met een eventuele zorgbehoefte op een mooie locatie kunnen wonen. Daarbij denken we dat het bos met de motie over het herinrichtingsplan en het behoud van de platanen er niet alleen mooier, maar vooral levensvatbaarder van wordt. Een bos dat dan écht toekomst heeft; en dan niet alleen voor ons, maar ook voor toekomstige generaties.

Wij zullen dan ook instemmen met het bestemmingsplan.

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld