Selecteer een pagina

Al vijf jaar voelen buurtbewoners in de Vogelbuurt zich niet gehoord door de gemeente. Het CDA wil wél graag naar hen luisteren. CDA maakt zich dan ook hard voor de bewoners. Daarom zijn er schriftelijke vragen gesteld. Inmiddels zijn er al 134 handtekeningen opgehaald in de Vogelbuurt om de gemeente te vragen om veilige speeltuinen en veilige verkeerssituaties. Gemeente Barneveld: pak dit samen met de bewoners op!

Lees hier onze schriftelijke vragen ⤵️

Geacht college,
Met een groot aantal inwoners die woonachtig zijn nabij de Patrijzenhof (Barneveld) zijn we in
gesprek gegaan over de speeltuinen en veiligheid bij hen in de buurt. Naar we van de inwoners
hebben begrepen zijn zij al geruime tijd (lees: vijf jaar) bezig om de speeltuinen opnieuw te willen
inrichten. Op dit moment zijn een aantal speeltuinen niet veilig, zijn er veel speeltoestellen aanwezig
die niet aansluiten op de doelgroep van de kinderen van deze inwoners en wonen hier kinderen met
bijzondere behoeften vanwege een beperking. Dit gaf voor deze omwonenden reden om de handen
ineen te slaan, en in overleg te gaan met de gemeente over wat zij konden doen om een veilige
omgeving te creëren. Ondanks een aantal gesprekken komen zij niet verder en gebeurt er tot op
heden niets. De betreffende inwoners hebben aangegeven graag zelf de handschoen te willen
oppakken en met budget van de gemeente zelf het speelterrein te willen inrichten. Daarbij kan
gedacht worden aan het idee en de uitvoering zoals dat vorig jaar ook in Terschuur heeft
plaatsgevonden. Dit is een zeer goed voorbeeld van Right to Challenge, het recht van onze inwoners
om zelf initiatief te nemen en hun eigen wensen in de praktijk te kunnen brengen.
Deze inwoners komen echter niet verder en er heerst veel teleurstelling. Inmiddels is er een
handtekeningenactie gestart die op dit moment namens maar liefst 134 volwassenen is ondertekend.
Het gaat hier om 109 kinderen. De fractie van het CDA is een groot voorstander van het principe van
Right to Challenge en wil initiatieven vanuit de samenleving een belangrijke plaats geven in onze
gemeente. Het CDA wil zich hard maken voor goede, veilige speelvoorzieningen en speelsituaties in
de gemeente Barneveld, waar inwoners zelf ook tevreden mee zijn. Als fractie van het CDA stellen wij
daarom op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende
vragen:

 • Bent u bekend met de zorgen en wensen van deze inwoners?
 • Wat is de reden dat er al enkele jaren over deze speeltuin(en) wordt gesproken en dit niet
  leidt tot enig resultaat waar omwonenden tevreden mee zijn?
 • Bent u het met de fractie van het CDA eens dat de wensen en initiatieven van inwoners in
  onze gemeente een belangrijk meetpunt is en dat we dergelijke ideeën en initiatieven dienen
  te ondersteunen?
 • Bent u bereid om in dit geval het Right to Challenge principe toe te passen (zie het voorbeeld
  van vorig jaar bij de speeltuin in Terschuur)? Wat zijn dan de stappen die ondernomen
  dienen te worden?
 • Inwoners geven aan meerdere ambtenaren te hebben gesproken. Bent u het met de fractie
  van het CDA eens dat het, in tegenstelling tot de huidige situatie, veel beter zou zijn als
  inwoners uit de gemeente Barneveld met hun eigen initiatieven (Right to Challenge) terecht
  kunnen bij een aanspreekpunt en direct informatie kunnen krijgen over hoe zij hun wensen
  in de praktijk kunnen brengen?
 • Bent u het met de fractie van het CDA eens dat we initiatieven van onze inwoners, dus het
  principe van Right to Challenge, meer moeten promoten? Welke mogelijkheden ziet u
  hiertoe?
 • Ziet u naast promotie nog andere mogelijkheden om het principe en de uitvoering omtrent
  Right to Challenge beter handen en voeten te geven?