Selecteer een pagina

Het CDA Barneveld wil een meerderheidsaandeel van lokale eigenaren voor onze energieprojecten. Lees hier de bijdrage van raadslid Maarten Schipper tijdens de raadsvergadering van 26-5-2021 ⤵️

Hier ligt het dan: de RES 1.0. Het aanbod dat wij als regio FoodValley willen gaan doen. Als gemeente hebben we hier al veel over gesproken. Niet alleen bij commissievergaderingen, maar ook met gesprekken met onze inwoners.

In Barneveld hebben we op het gebied van de energietransitie al behoorlijk wat stappen ondernomen; zie de energievisie, windvisie en zonneladder. We zijn er nog niet, maar stil zitten doen we als gemeente óók niet. Om weer een volgende stap te maken, kan de RES zeker een bijdrage leveren.

Het aanbod wat we met de RES doen, is wat het CDA betreft reëel en uitvoerbaar. Het past ook binnen onze waarde van rentmeesterschap. Aan het klimaat moeten we wat gaan doen. En dat kunnen we niet alleen, we zullen het samen moeten doen.

Wat betreft de RES hebben we als CDA een drietal onderwerpen waar we vanavond nog bij willen stilstaan. Daarbij gaat het om communicatie, restlocaties en lokaal eigenaarschap.

1) Communicatie

Het CDA ziet dat het betrekken van inwoners enorm belangrijk is. Communicatie gaat lang niet altijd goed en als gemeente kunnen we hier nog zeker een slag in maken. Juist om inwoners blijvend en actief bij de RES te betrekken en te houden. Ook het Burgerforum geeft hier in een advies; een advies wat het CDA van harte ondersteunt. Om die reden dienen we dan ook een motie in die het college verzoekt om gelden die vanuit het Rijk voor de RES beschikbaar komen, voor een deel te gebruiken voor communicatie zodat we daar een professionaliseringsslag in kunnen maken.

2) Restlocaties

De ambitie voor zon op land is groot en dat betekent dat er ook beperkt agrarische gronden voor de energietransitie wordt ingezet. Als CDA willen we zuinig en duurzaam met agrarische gronden omgaan en zullen we zoveel mogelijk zon op land op agrarische grond moeten proberen te voorkomen. Verder is er voor 29 hectare restlocaties in beeld, maar is er wellicht nog wel zicht op meer. Het CDA wil de restlocaties goed in kaart krijgen en de restlocaties ook eerst volledig benutten, voordat we zon op land toestaan op agrarische gronden. Ook hier dient het CDA een motie voor in.

3) Lokaal eigenaarschap

Lokaal eigenaarschap zorgt ervoor dat de opbrengsten van zonne- en windprojecten binnen de gemeentegrenzen blijven. Ook blijven inwoners dan actief, en betrokken en worden ze verantwoordelijk. Dat verantwoordelijkheidsbesef past binnen de waarde van het CDA als we het hebben over gespreide verantwoordelijkheid. Doe en deel mee waar het kan! Bovendien draagt lokaal eigenaarschap bij aan draagvlak onder onze inwoners. Omdat het CDA een meerderheidsaandeel wenst van lokale eigenaren, dienen wij een amendement in. Het amendement vraagt derhalve dat wij voor onze gemeente minimaal 51% lokaal eigenaarschap willen van zonne- en windprojecten.

Met inachtneming van bovenstaande punten zullen wij instemmen met de RES 1.0. Toekomstige ontwikkelingen, innovaties op het gebied van de energietransitie en de opmaat naar een RES 2.0 zullen we goed blijven volgen. Om de energietransitie tot een succes te laten zijn hebben we iedereen nodig. De regio, de gemeente en haar ambtenaren en onze inwoners. We zullen het samen moeten doen; voor onszelf, voor onze kinderen en voor een land dat we door willen geven.

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld