Selecteer een pagina

CDA wil inzameling oud papier door verenigingen behouden. Het inzamelen van oud papier door verenigingen vindt het CDA een prachtig initiatief. Daarbij levert dat voor de verenigingen ook nog een financiele vergoeding op. Als de gemeente daadwerkelijk besluit om hier mee te stoppen, dan heeft dat grote financiële gevolgen voor de verenigingen. Dit wil het CDA niet laten gebeuren.
Lees hier onze vragen ⬇️

Geacht college,

De fractie van het CDA heeft kennis genomen van het feit dat de gemeente Barneveld het oud papier per 1 januari 2021 zelf gaat inzamelen. Op dit moment wordt de huis-aan-huis inzameling van oud papier gedaan door veel vrijwilligers van verenigingen (scholen, kerken, sportclubs en culturele verenigingen). Dit besluit van de gemeente heeft tot gevolg dat de betrokken 25 verenigingen te maken zullen krijgen met inkomensverlies. Nog daargelaten dat ook de coronacrisis een behoorlijke (financiële) impact voor de verenigingen zal hebben, komt dit besluit daar dus nog bovenop. De gemeente geeft als reden aan dat er sinds 2017 een blauwe papiercontainer is, de waarde van papier is teruggelopen en er extra kosten zijn om in weekend te gaan inzamelen. Hoewel we begrijpen dat het college in gesprek gaat met de desbetreffende verenigingen en er een Strategieplan Grondstoffen wordt opgesteld, vinden we het als CDA belangrijk om deze oud-papier-regeling niet als verloren te beschouwen. Via dit schrijven willen we hier een lans voor breken.

Los van het feit dat de blauwe container al enige jaren in de gemeente wordt gebruikt (overigens heeft niet iedere inwoner een blauwe container), wordt ook het oud papier niet altijd in het weekend opgehaald maar ook doordeweeks. Daarnaast hebben we in de Barneveldse Krant gelezen dat het zo is dat bij een locatie op één dag, zelfs een tweede grote container moest worden gebracht. Hieruit blijkt wel dat er grote behoefte onder de inwoners bestaat om karton en oud papier naar een locatie weg te brengen danwel dat dit wordt opgehaald.

Het CDA is trots dat de verenigingen het inzamelen van oud papier zelf ter hand hebben genomen, hier met vele vrijwilligers actief in bijdragen en daar op deze manier vanuit de gemeente een financiële vergoeding voor krijgen. Juist in deze tijd, waar verenigingen hard worden getroffen door corona is een financiële ondersteuning van groot belang. Als CDA willen wij ons dan ook hard blijven maken voor deze verenigingen, juist nu zij daar zelf met vele vrijwilligers de handen voor uit de mouwen steken.

In het krantenartikel komt verder nog naar voren dat de gemeente wil onderzoeken of er een andere manier van samenwerken te vinden is, die uitgaat van een win-win situatie. Als CDA juichen we van harte toe dat de samenwerking met de verenigingen wordt gezocht. Maar als fractie maken wij ons daar ook enigszins zorgen over, omdat dergelijke gevallen vaak leiden tot een lagere vergoeding voor de verenigingen en een kleinere opbrengst voor de gemeente dan vooraf werd ingeschat. In die zin is er dan geen sprake van een win-win situatie. Althans niet voor de verenigingen.

De fractie van het CDA wil op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen over bovengenoemd onderwerp dan ook aan u stellen:

  • Is de gemeente zich bewust van het feit dat veel verenigingen door dit voorgenomen besluit financieel hard getroffen kunnen worden?
  • Is de gemeente zich bewust van het feit dat een aantal van deze verenigingen deels afhankelijk zijn van deze financiële vergoeding en zonder deze bijdrage waarschijnlijk geen bestaansrecht hebben?
  • Is de gemeente het met de fractie eens dat er binnen de gemeente Barneveld nog altijd grote behoefte bestaat om op een dergelijke manier oud papier in te zamelen?
  • Bent u het met ons eens dat terugdraaien van burgerparticipatie en zelfredzaamheid van verenigingen niet in overeenstemming is met het tot nu toe gevoerde beleid?
  • Wat is de reden dat de gemeente juist op dit moment (onzekere tijden in verband met corona) een dergelijk voorgenomen besluit neemt? Is het niet beter om tenminste dit besluit uit te stellen?
  • Kan de gemeente inzicht geven in de kosten en opbrengsten van zowel de gemeente als van de verenigingen van het ophalen van oud papier (waar nodig niet-openbaar)?
  • Wat verstaat de gemeente in dit geval onder een win-win situatie? Kan de gemeente dit toelichten? Houdt een win-win situatie in dat verenigingen ervan uit mogen gaan dat zij per 1 januari 2021 minimaal de financiële vergoeding zullen ontvangen die zij op dit moment ook krijgen?
  • Indien blijkt dat de financiële vergoeding voor verenigingen daadwerkelijk (voor een deel) zal wegvallen, wat is dan het alternatief dat de gemeente deze verenigingen biedt? Betekent dat gewoonweg minder inkomsten voor deze verenigingen? Of kan de gemeente nu al aangeven dat in dat geval de verenigingen gepast gecompenseerd worden, met dien verstande dat de verenigingen er financieel niet op achteruit gaan?