Selecteer een pagina

Lees hier de bijdrage van raadslid Maarten Schipper over de verkeersvisie Centrumring Barneveld ⤵️

Voorzitter,

Hier is het dan; de verkeersvisie voor het centrum van Barneveld. Een visie waar al lang over gesproken werd, en bij de behandeling over de verkeersveiligheid op de Burgemeester Kuntzelaan ook al wel eens werd genoemd. Zo hebben we op 21 december 2021 een rondetafelgesprek gehad om te bezien wat er mogelijk is bij die weg. Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om die weg veiliger te maken, met name dan de oversteek bij de Schaepsmarkt. Vaak kreeg je dan te horen dat grote verkeersaanpassingen vooralsnog niet mogelijk zijn en dat die bij de verkeersvisie verder besproken zouden kunnen worden. Nu ligt de visie er dan; ruim een half jaar na dat overleg. En wat er ligt stelt de fractie van het CDA wat teleur. En die teleurstelling zit hem in twee punten.

Allereerst het punt over de Burgemeester Kuntzelaan. Zoals in de memo over de Kuntzelaan, de verkeersvisie en het onderzoeksbureau Mobycon naar voren komt, wordt er voorgesteld om voor de oversteek bij de Schaepsmarkt een vervolgstudie te starten. Als fractie zijn we van mening dat dit allemaal erg lang duurt en er veel onderzoeken nodig zijn. Tot op heden heeft dit tot niets geleid. Hoeveel onderzoeken zijn er nog nodig? En wanneer volgt er nou eens wat concreet? Wat het CDA betreft is het hoog tijd voor daadkracht en actie. In die zin vinden we de termijn om pas in Q4 met de voorbereiding te starten veel te laat. In de visie wordt overigens zelfs nog een voorbehoud gemaakt of Q4 wel gehaald wordt, want de voorbereiding start afhankelijk van de beschikbare capaciteit van verschillende disciplines. Als CDA willen we dat het college hier prioriteit aan gaat geven. We dienen dan ook (samen met BI) een amendement in, waarbij wij graag zien dat een vervolgstudie zo snel mogelijk uitgevoerd wordt en eind 2022 een concreet voorstel met eventuele maatregelen aan de raad wordt voorgelegd. Voorzitter, laten we deze oversteek nu echt eens prioriteit gaan geven.

Daarnaast hebben we als CDA nog een tweede punt. In het raadsbesluit wordt gevraagd om herbevestiging van de kaders. De kaders die worden genoemd zijn dat we in onze gemeente fietsers standaard voorrang geven bij fietsoversteken of kiezen voor maatwerk als het niet anders kan én dat we fietsers steeds meer voorrang willen geven bij bijvoorbeeld de centrumring van Barneveld. Volgens het rapport van Mobycon zijn er binnen het centrum van Barneveld nu twee oversteekplaatsen die dat ook hebben, namelijk allebei op de Burgemeester Kuntzelaan bij de Schaepsmarkt en bij de Wilhelminastraat. Op deze twee oversteekplaatsen hebben zich de afgelopen jaren regelmatig ongelukken voorgedaan. Het is voor het CDA dan ook maar de vraag of het steeds meer voorrang willen geven aan fietsers, verstandig is. Voor het CDA staat verkeersveiligheid en maatwerk voorop. Het CDA dient dan ook een amendement in om verkeersveiligheid op 1 en maatwerk op 2 te zetten. Dat houdt in dat het niet vanzelfsprekend is dat fietsers steeds meer voorrang krijgen bij de centrumring. Het houdt ook in dat we fietsers niet standaard voorrang geven bij fietsoversteken. Het zal per geval beoordeeld moeten worden wat veilig is. Oversteekplaatsen dienen voor fietsers, voor voetgangers en voor automobilisten veilig te zijn. Voorzitter, laten we nu gewoon per geval bekijken en beoordelen wat veilig is en dat leidend laten zijn.

Als voorbeeld wil ik hier de oversteek Gasthuisstraat-Kapteijnstraat noemen. In het rapport van Mobicon wordt geopperd om in de toekomst ook hier fietsers voorrang te geven. Wij vragen ons af waarom? De oversteek is nu veilig, dus waarom dan een dergelijke keus? De kans bestaat dat als fietsers hier voorrang gaan krijgen, zich dezelfde situatie gaat voordoen als op de Burg. Kuntzelaan.

Voorzitter, tot slot wil ik hier nog aangeven dat het rapport van Mobycon verder een behoorlijk aantal interessante punten en ideeën opwerpt. Het is echter vreemd te moeten constateren dat de uitgangspunten waar we als raad vanavond over besluiten ziet op hoofdlijnen en dat het maar zeer de vraag is wat uit dit rapport nu wordt overgenomen. Dat is voor ons als CDA niet duidelijk en dat vinden we jammer. Want wat zegt dit rapport ons dan? En welke waarde kunnen wij daar als raad nu aan toekennen? In die zin vinden we het raadsbesluit niet heel sterk, in tegenstelling tot een aantal goede punten die het rapport wel noemt. Wat het CDA betreft had dit beter en vooral ook duidelijker gekund.