Selecteer een pagina

Vandaag dienen wij een motie in over de stikstofaanpak. Wij willen o.a. meer focus op andere sectoren, goede ondersteuning voor de sector en gedwongen uitkoop voorkomen. Deze motie dienen we samen in met SGP, CU, BI, PRO en LB. Lees hier de motie ⤵️

Onderwerp: Stikstofplannen en de gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2022.

constaterende dat:

 • op vrijdag 10 juni 2022, de aangewezen minister de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft gepresenteerd;
 • dit beleid landelijk uitermate ingrijpend is voor de agrarische sector en op dit moment onduidelijk toekomstperspectief biedt aan huidige beheerders van het buitengebied;
 • delen van de provincie Gelderland heel hard getroffen worden door dit nieuw geformuleerde beleid;
 • ook in onze gemeente de gestelde doelen op dit moment tot grote onzekerheid leiden bij betrokkenen;
 • de Barneveldse raad geen mandaat heeft op dit dossier, maar constateert dat de landelijke overheid uitvoering van het dossier voor de Gelderse Vallei bij de Provincie Gelderland heeft gelegd.

overwegende dat:

 • onze raad beseft dat gepubliceerd landelijk beleid ingrijpende consequenties kan hebben voor agrarische ondernemers binnen Barneveld;
 • onze raad zich betrokken voelt bij deze sector en zorgen heeft over de invulling van het landelijk gebied;
 • de voorgestelde maatregelen en normen grote effecten hebben op het toekomstig beheer en functioneren van ons groene buitengebied;
 • niet alleen de agrarische sector, maar ook sectoren als industrie en vliegverkeer een bijdrage moeten leveren aan de stikstofreductie;
 • de lokale overheden in regioverband (Foodvalley) de stikstof problematiek in gezamenlijkheid moeten aanpakken om tot uitvoerbare en haalbare plannen te komen en dat ook al doen in het kader van de regiodeal.

  roept het college op om:
 • daar waar mogelijk als lokale overheid de sector en de provincie te ondersteunen om te komen tot een zorgvuldige uitvoering van de gestelde doelen;
 • vanuit het uitgangspunt een betrouwbare overheid te willen zijn bij een te ontwikkelen provinciaal transitieplan zich maximaal in te zetten om gedwongen bedrijfsverkoop en bedrijfsbeëindiging te voorkomen;
 • in verschillende gremia aandacht te vragen voor de aanzienlijke tijdsdruk van het beleid;
 • bij de provinciale uitvoering zorg te dragen dat de sociale, economische en landschappelijke impact binnen onze gemeentegrenzen goed wordt meegenomen;
 • hierbij aan te sluiten bij de uitvoeringsagenda Gelderse maatregelen stikstof;
 • deze motie onder de aandacht te brengen van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Provinciale Staten van Gelderland en de landelijke overheid.

en gaat over tot de orde van de dag.
Indieners:
CDA CU SGP BI Pro ’98 LB