Selecteer een pagina

Op 12 november jl. heeft de provincie Gelderland gepubliceerd dat zij voornemens is om aan AgruniekRijnvallei een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een treinlosstation. Dit bedrijf op de betreffende locatie is al jaren onderwerp van gesprek.

In het centrumplan van de gemeente Barneveld wordt onder andere geschreven: ‘De Rijnvallei is [in het centrum] goed zichtbaar vanwege hoogte, dit draagt niet bij aan een kwalitatief hoogwaardig centrum’.

Voor ons als CDA zou het uitgangspunt moeten zijn om er aan te werken dat dit bedrijf zich kan verplaatsen uit het centrum van Barneveld. Hoewel de investering ziet op een lossysteem voor treinen, dit een duurzame investering betreft waardoor ook vrachtverkeer minder door het centrum hoeft en dit op zich een positieve ontwikkeling is, past een dergelijk bedrijf qua grootte en omvang in de ogen van het CDA veel beter op een industrieterrein en zou er naar een uiterst geschikte locatie, die ook AgruniekRijnvallei kan bekoren, gezocht moeten worden.  

Met deze mededeling vanuit de provincie, maakt het CDA op dat AgruniekRijnvallei echter gaat investeren op de locatie in het centrum van Barneveld. Met een dergelijke investering ziet het ernaar uit dat AgruniekRijnvallei op korte en middellange termijn niet voornemens is om deze locatie te verlaten.

Voor het CDA is het goed om vanuit de gemeente duidelijkheid te geven wat haar wens en visie is wat betreft deze locatie.

Om die reden stelt de fractie van het CDA op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen:

  • Bent u bekend met de vergunningaanvraag zoals AgruniekRijnvallei onlangs heeft gedaan bij de provincie Gelderland?
  • Was of bent u bekend met de wens van AgruniekRijnvallei om op deze locatie in het centrum van Barneveld uit te gaan breiden?
  • Hoe kijkt u aan tegen deze uitbreidingsplannen op deze locatie, mede in het licht van gezondheidsaspecten zoals fijnstof die een dergelijk bedrijf op deze locatie uitstoot?
  • Kunt u aangeven wat er op deze locatie nu precies wordt uitgebreid en welke gevolgen dit voor de gemeente met zich meebrengt?
  • Kunt u aangeven welke rol de gemeente speelt bij deze uitbreidingsplannen? Heeft de gemeente invloed op het proces en de eventueel af te geven vergunning?
  • Kunt u aangeven hoe deze uitbreiding zich verhoudt tot het centrumplan?
  • Bent u het met de fractie van het CDA eens dat een dergelijk bedrijf beter verplaatst kan worden naar een industrieterrein binnen de gemeente Barneveld?
  • Welke mogelijkheden ziet u voor uzelf om te bewerkstelligen dat dit bedrijf verplaatst wordt naar een industrieterrein binnen onze gemeente?

Namens het CDA

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld