Selecteer een pagina

Wonen voor jong en oud. Zo luidt de titel van de woonvisie 2021-2025. Een titel met ambitie en een titel dat geldt voor iedereen; of je nu jong of oud bent.

In de vier gestelde ambities kan het CDA zich goed herkennen:

  1. We houden het bouwtempo hoog
  2. Extra aandacht voor jongeren/starters en ouderen
  3. We werken aan vitale buurten en dorpen
  4. We werken aan een duurzame woningvoorraad

Samengevat gaat het hier om beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Thema’s die het CDA belangrijk vindt en waar wij ons als partij hard voor maken en zullen blijven maken.

In de concept woonvisie heeft het CDA benadrukt dat wij ons zorgen maken over de leefbaarheid van de dorpen. Willen we de dorpen leefbaar houden, dan zou daar ook in de toekomst gebouwd moeten worden. We zijn blij dat het college dit onderkend. In de woonvisie zoals die nu voorligt is dit nadrukkelijker naar voren gekomen.

We willen hierover nog een suggestie meegeven: als het voornemen bestaat om in een dorp te gaan bouwen, begin dan tijdig met plannen en voorkom vertraging.

Waar het CDA verder trots op is, is het feit dat er ook meer aandacht komt voor flexwoningen en dan met name de Tiny houses. Als partij hebben we hier vaker aandacht voor gevraagd en zijn trots dat dit woonconcept in de woonvisie is meegenomen. Het is ideaal voor starters en/of alleenstaanden, het is duurzaam en nog belangrijker: er is behoefte aan. Tot slot wil ik nog even kort stil staan bij de betaalbaarheid. De betaalbaarheid komt steeds meer in het gedrang. De huizenprijzen blijven stijgen en in de gemeente Barneveld is het niet bepaald goedkoop wonen. De betaalbaarheid verdient dan ook blijvend de aandacht. De percentages over goedkope woningbouw is in de visie aangepast en daar kan het CDA mee leven. Dit is echter wel de stand van nu. We roepen het college op om dit goed te blijven monitoren naar de toekomst, zodat de woningen ook echt betaalbaar blijven. Voor jong, maar ook voor oud.