Selecteer een pagina

Het CDA wil de dorpshuizen behouden. Dorpshuizen zijn essentieel om dorpen leefbaar te houden en zorgen voor sociale samenhang en onderlinge verbinding. Als CDA maken we ons zorgen om het dorpshuis in Stroe en Zwartebroek, die wat het CDA betreft de volle steun verdient.Lees onze schriftelijke vragen ⤵️

Geacht college,
Naar het CDA heeft begrepen hebben alle dorpshuizen in onze gemeente eind 2021 een scan
ondergaan op het verzoek van de gemeente. Uit de scan zijn aanbevelingen voor de dorpshuizen
naar voren gekomen en het zou goed zijn dat deze aanbevelingen met de gemeente op korte termijn
worden besproken. Een dorpshuis vervult een belangrijke taak en een maatschappelijk belang voor
een dorp.
Wat het CDA betreft dienen de dorpshuizen binnen onze gemeente te allen tijde behouden te
blijven. Een dorpshuis is van het dorp zelf, zorgt voor verbinding, saamhorigheid en draagt bij aan
onderlinge sociale contacten.
Van de dorpshuizen De Hofstee (Stroe) en De Belleman (Zwartebroek) hebben we vernomen dat de
scan zorgt voor vragen. Met als belangrijkste vraag: ‘hoe blijven we bestaan en toekomstbestendig’?
De Hofstee en De Belleman willen graag van de gemeente weten wat er nu verder gaat gebeuren.
Wat is het beleid van de gemeente en welke richting wil zij voor de lange termijn op met de
dorpshuizen in het algemeen en deze twee dorpshuizen in het bijzonder?
Daarnaast speelt voor beide dorpshuizen mee dat ze maar net kunnen rondkomen en er gelukkig
vele vrijwilligers zijn die de dorpshuizen een warm hart toedragen en helpen waar dat kan. Zo wordt
het schilderwerk en interne verbouwingen volledig door vrijwilligers zelf gedaan.
Maar wat hier bij komt is dat De Hofstee en De Belleman thans voor groot onderhoud staan en dit
zelf dienen te bekostigen. Zo dient bij De Hofstee een groot aantal kozijnen vervangen te worden en
is bij De Belleman het dak erg slecht en aan onderhoud toe. Dit zijn kosten die de dorpshuizen niet
kunnen betalen en vrijwilligers niet kunnen uitvoeren. Ook de wil om te verduurzamen is aanwezig,
maar valt voor beide dorpshuizen financieel niet op te brengen.
Beide dorpshuizen willen dan ook graag dat het college snel terugkomt op de scan die eind vorig jaar
is uitgevoerd en hoort ook graag hoe zij om dienen te gaan met de nodige groot onderhoud aan
beide dorpshuizen voor nu en in de toekomst.
Om die reden stelt het CDA op grond van artikel 42 dan ook de volgende vragen:
• Kunt u aangeven wanneer u op deze scan richting alle dorpshuizen kunt terugkomen?
• Bent u bekend met het feit dat De Hofstee en De Belleman op korte termijn groot onderhoud
dienen te plegen?
• Bent u bekend dat ondanks de inzet van vele vrijwilligers dit voor de betreffende
dorpshuizen financieel niet te dragen valt?
• Kunt u aangeven wat de plannen zijn en het toekomst perspectief is van de dorpshuizen
binnen onze gemeente?
• Kunt u aangeven op welke manier de dorpshuizen bijgestaan kunnen worden zodat groot
onderhoud gepleegd kan worden?
• Kunt u aangeven hoe de dorpshuizen een verduurzamingsslag kunnen maken en het voor
hen ook betaalbaar is?
• Bent u het met ons eens dat een dorpshuis een essentieel onderdeel is voor een dorp en er
mede voor zorgt dat een dorp leefbaar blijft?
• Bent u het met ons eens dat de gemeente en iedereen die daar een rol bij kan spelen, het
uitgangspunt zou moeten hebben om alle dorpshuizen binnen onze gemeente leefbaar en
open te houden ook naar de toekomst toe?
• Bent u het met ons eens dat een dorpshuis zorgt voor sociale cohesie, saamhorigheid en
onderlinge verbinding?