Selecteer een pagina

STANDPUNTEN CDA BARNEVELD

Bekijk onze verschillende thema’s

In ons verkiezingsprogramma leest u veel meer concrete acties die wij met behulp van uw stem in de periode 2022 – 2026 willen gaan realiseren.

ONZE STANDPUNTEN

CHRISTELIJK


O
nze keuzes worden geïnspireerd vanuit het Evangelie. Wij geloven dat iedereen van God talenten heeft gekregen om die ook te gebruiken. Vanuit de politiek willen we de talenten in de samenleving benutten, maar die zo nodig ook ondersteunen en beschermen.

ONZE UITGANGSPUNTEN

SOLIDARITEIT
Wij zetten in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

RENTMEESTERSCHAP
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelen wij ons zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID
Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

PUBLIEKE GERECHTIGHEID
Wij staan pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheiden voor de inwoners van onzegemeente Barneveld.

SPORT


Bij CDA Barneveld staat sport hoog op de agenda en dat is niet voor niets. Sporten is leuk, gezond en gezellig. Je voelt je er fitter door en het houdt je gezond. Als je daarbij bedenkt dat sporten vaak ook een sociaal karakter heeft en bijdraagt aan je vorming, dan is het logisch dat we de drempel om te gaan sporten bij één van de vele sportclubs zo laag mogelijk willen houden. Daarbij zien we ook dat opvallende sportresultaten en voorbeelden andere mensen aanzetten tot beweging. Sporten draagt bij aan gezondheid en vitaliteit. Daarom ondersteunen wij sport op alle niveaus.

CDA KIEST VOOR

– Vrijstelling van OZB voor alle verenigingsgebouwen. 
– Vermindering van regels en één aanspreekpunt voor verenigingen en meer ruimte voor eigen initiatieven. 
– Multifunctionele inzet van sportaccommodaties, met voldoende parkeermogelijkheden. 
– Meer waarderen en ondersteunen van topsport in onze gemeente. 
– Realiseren van een atletiek- en skeelerbaan. 

GEZONDHEID

De afgelopen tijd zijn wij in Nederland overvallen door het coronavirus. Meer dan ooit is het belang van onze gezondheid en de gezondheidszorg in het geding. CDA Barneveld ziet dit juist nu als het belangrijkste lokale thema. De gevolgen van corona zijn overal voelbaar. Eenzaamheid, het gebrek aan kwaliteit van leven, onzekerheid, verdeeldheid, verslavingen het missen van de onderlinge contactenbij de jeugd spelen een steeds grotere rol. Ook in onze gemeente

CDA KIEST VOOR

Zorg dichtbij, een buurtziekenhuis en huisartsenpost in de gemeente.
– Extra belonen van de welzijnen zorgmedewerkers in onze gemeente.
Faciliteren van hospices met zorg, om mantelzorgers de ruimte te geven om op adem te komen.
– 1 (oudere)regisseur bij problemen, in het gezin en bij ouderen
– Armoedebestrijding. We helpen de voedselbank waar we kunnen en helpen bij het vinden van goede huisvesting voor kwetsbaren die dat echt nodig hebben.

RUIMTE VOOR MENSEN EN DORPEN


Het dorp, de wijk, dat is voor iedere inwoner in onze gemeente de basis voor wonen en welzijn. De organisaties in het dorp zijn de motor voor activiteiten. De voorzieningen in het dorp zijn de ontmoetingsplaatsen voor veel mensen. Inwoners die de verantwoordelijkheid nemen voor activiteiten, voor solidariteit en samenhang tussen sterke en kwetsbare krachten in de eigen woonomgeving, zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpskernen.

CDA KIEST VOOR

– Het recht om eigen ideeën, initiatieven en projecten sneller goedkoper of met meer draagvalk tot uitvoering te brengente brengen dan de gemeente. Dit vraagt om ruimte en middelen.
– 1 aanspreekpunt voor vragen over Right to challenge. Deze persoon zorgt dat de vragen bij de juiste gemeentelijke afdeling binnenkomen.
– Maximaal benutten van de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners. Daarbij zoeken wij nadrukkelijk naar mogelijkheden om juist de inwonerste bereiken die zich minder laten horen.
– Een onafhankelijke ombudsman waar inwoners terecht kunnen als zij zich bij de gemeente niet gehoord voelen.
– Een volledig onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, zodat het bezwaar richting de gemeente niet door de gemeente zélf wordt behandeld.

SOCIALE TOEKOMST

Wij hebben oog voor kwetsbare mensen en willen solidair zijn met diegene die een extra steun in de rug nodig hebben. Die solidariteit vinden we in onze gemeente onder andere bij de mensen die actief zijn in zorg en welzijn, de diaconieën en het diaconaal netwerk. Die solidariteit zien we ook bij initiatieven als bemoeizorg, de voedselbank en Perron 16 in Voorthuizen.

CDA KIEST VOOR

– Bestrijden van eenzaamheid door het creëren van ontmoetingsplekken in iedere wijk/dorp. Bijvoorbeeld Perron 16 in Voorthuizen.
– Ondersteunen van het Diaconaal Netwerk zodat de ‘thuisadministratie’ gegeven kan blijven worden.
– Versturen van nieuwsbrieven door gemeente naar specifieke doelgroepen, zoals bijstandsgerechtigden, met informatie die voor hun relevant zijn.
– Maatwerk en meer menselijkheidbij sociale en schuldenproblematiek. Het gaat hier in de eerste plaats om mensen. Maatwerk kan ertoe leiden dat de gemeente bepaalde belastingen kwijtscheldt.
– Beter met de doelgroep communiceren van regelingen op het gebied armoede en eenzaamheid.

DUURZAME TOEKOMST

CDA Barneveld vindt de duurzaamheidsopgave en in het bijzonder de energietransitie zeer belangrijk. Beide zaken vragen om verantwoordelijkheid en rentmeesterschap voor nu en in de toekomst. Daarom willen wij niet wegkijken, maar gaan voor een ambitieus klimaatprogramma en een stevige inzet op duurzaamheid. Actie is noodzakelijk. Dit kan niet worden ontkend.

CDA KIEST VOOR

– Een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor onze inwoners.
– Gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen met maximaal draagvlak onder inwoners.
– Lokale participatiemogelijkheden om ruimte te bieden aan inwoners en ondernemers.
– Plaatsing van windturbines enkel bij Harselaar-noord bij bestaande infrastructuur.
– Lokaal eigenaarschap voor tenminste 51% van zonne-en windprojecten.
– Zonne-energie, waarbij eerst de daken vol komen te liggen en daarna pas energie-opwekking op land mag plaatsvinden.
– Energie neutrale gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen/sportaccommodatiesen gemeentehuis,of compensatie van de uitstoot.
– Aandacht voor onderhoud van bomen in plaats van pure focus op de hoeveelheid.

WAT ZEGGEN ANDEREN OVER CDA BARNEVELD

‘Verantwoordelijkheid nemen vind ik erg belangrijk. Het CDA doet dat ook. Daarom past deze partij het best bij mij.’

‘De fractieleden zijn goed bereikbaar als ik vragen of ideeën heb. Ik krijg altijd keurig een antwoord. De openheid zorgt ervoor dat ik op CDA Barneveld blijf stemmen.’

‘Mooi om te zien dat jonge mensen met passie en bevlogenheid het CDA vooruit willen helpen. Dat de jongeren de ruimte krijgen, spreekt mij erg aan.’

BOUW MEE AAN HET CDA!

Bouw mee aan het CDA in gemeente Barneveld. Dit kan op allerlei manieren! Laat uw gegevens achter en wij nemen z.s.m. contact met u op!

U kunt ook contact opnemen met onze secretaris via secretaris@cdabarneveld.nl.

NEEM CONTACT OP