Selecteer een pagina

🛣️ De communicatie over wegen en het onderhoud kan beter! Lees hier onze schriftelijke vragen over de wegen in Terbroek!

Geacht college, 

In de raadsvergadering van 3 november 2022 heeft het CDA aangegeven signalen te hebben ontvangen uit het buitengebied dat sommige inwoners zich achtergesteld voelen wanneer het gaat om wegwerkzaamheden of overig onderhoud. De wethouder gaf hier aan dit zeer serieus te nemen en hier actie op te ondernemen. Daar is het CDA algemeen gezien uiteraard heel blij mee. Graag willen wij dan in het verlengde daarvan een goed antwoord op de details die deze signalen met zich meebrengen. Wij zoomen hier specifiek in op de situatie in Zwartebroek en Terschuur. Het gaat om het onderhoud van onder andere de riolering aan de Eendrachtstraat, Wielweg, Platanenstraat; het onderhoud aan de Veenburgerweg en de plannen voor het aanpakken van de Hoevelakenseweg. 

  • Onderhoud aan de Eendrachtstraat, Wielweg en de Platanenstraat 

Meerdere inwoners uit Zwartebroek/Terschuur geven aan moeite te hebben met de communicatie rondom het onderhoud van onder andere de riolering aan de Eendrachtstraat/Wielweg/Platanenstraat. Zo is er tot op heden geen informatie over deze werkzaamheden te vinden op de gemeentelijke website zelf (alleen de Wielweg staat op een externe kaart na doorverwijzing) of op de informatiepagina van de donderdaguitgave van de Barneveldse Krant. Verder geven inwoners aan dat er bordjes missen zodat mensen die de weg niet goed weten geen idee hebben waar zij naartoe moeten om naar hun bestemming te komen. Daarnaast ondervindt de wijk veel overlast van sluipverkeer die ongeacht de omleiding deze wegen toch gebruiken om hun weg te vervolgen. Eveneens hebben zij het idee dat een en ander niet volledig gecommuniceerd is met hen, daar de omleiding nogal eens wisselt. Dit levert verwarring op. 

  • Communicatie onderhoud Veenburgerweg 

Daarnaast is de communicatie rondom de Veenburgerweg een issue – na meerdere e-mails over een lange periode en naar het inzicht van onze inwoners na veel getouwtrek – is er nu eindelijk beterschap toegezegd. Het CDA heeft hier tot twee keer toe een rondvraag over gesteld na de commissies. 

  • Plannen voor de aanpak van de Hoevelakenseweg 

Met betrekking tot de Hoevelakenseweg komen er vragen van inwoners wanneer er nu eindelijk iets gedaan wordt aan dit kruispunt, dat nog even gevaarlijk is als toen het CDA schriftelijke vragen hierover stelde naar aanleiding van het raadsvoorstel in juni van dit jaar. Terschuur verdient het dat dit eindelijk opgepakt gaat worden. Er wordt aangegeven dat er verkeer vanaf de A1 komt en dat dit sluipverkeer veroorzaakt aan de Hoevelakenseweg, wat gevaarlijke situaties veroorzaakt. Met name 

voor de overstekende ‘jonge’ fietsers op weg naar hun school of het werk. Hierover is voor de zomer gecommuniceerd dat het asfalt wordt vervangen door klinkers en dat er drempels geplaatst gaan worden. De weg zou daarnaast hoger komen te liggen dan nu het geval is. Inwoners geven aan van mening te zijn dat dit de situatie juist gevaarlijker maakt, omdat auto’s nu moeten remmen en dat deze keuze voor ondergrond juist gehoriger zou zijn. Zij geven aan graag ‘stille straatstenen’ te zien. Over de Hoevelakenseweg wordt weinig tot geen informatie gegeven naar het inzicht van de inwoners. Dat is opmerkelijk. 

De fractie van het CDA stelt hierbij op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen: 

– Kunt u uitleggen wat een goede communicatie betekent voor u? 

– Is het college het met het CDA eens dat er beter gecommuniceerd had moeten worden rondom de omleidingen en verwachtingen met betrekking tot de werkzaamheden aan de Eendrachtstraat, de Wielweg en de Platanenstraat? 

– Is het college het met het CDA eens dat de signalen met betrekking tot de Veenburgerweg nauwkeuriger, informatiever en sneller opgepakt hadden moeten worden? 

– Wat is de reden dat de signalen rondom de Veenburgerweg niet snel zijn opgepakt, zelfs nadat het CDA hier tot tweemaal toe een rondvraag over heeft gesteld? 

– Kan het college uitleggen waarom er tussen mei/juni en november een lange tijd is verstreken zonder concrete verdere plannen voor de Hoevelakenseweg? 

– Is het college het met het CDA eens dat plannen voor een dergelijk gevaarlijk kruispunt veel sneller opgepakt hadden moeten worden? 

– Kan het college een datum geven wanneer onze inwoners en wij als raad hier concrete informatie over kunnen verwachten en hoe dit gecommuniceerd gaat worden? 

– Is het college bekend met de signalen dat inwoners aangeven klinkers en drempels ongewenst te vinden? 

– Is het college bekend met ‘stille straatstenen’ en in hoeverre kan dit toegepast worden aan de Hoevelakenseweg? 

– Wat gaat het college doen om de communicatie met betrekking tot plannen en onderhoud aan wegen in Zwartebroek/Terschuur te verbeteren?