Selecteer een pagina

We maken ons zorgen over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen door toenemende kosten voor huishoudens. We vragen de gemeente dan ook om maatregelen, zodat hier genoeg ruimte voor blijft bestaan! Lees hier onze schriftelijke vragen 👇

Via verschillende kanalen en berichtgevingen worden we op de hoogte gebracht van stijgende prijzen
op veel gebieden. Ondanks dat veel van deze ontwikkelen buiten onze gemeentelijke invloed liggen,
maken wij ons als CDA wel zorgen over de mogelijkheden en toegankelijkheid van onze inwoners.
Hiermee richten wij ons in het bijzonder op de toegankelijkheid op het gebied van sport en cultuur.
Door de stijgende prijzen, ligt voor huishoudens een bezuiniging op sport en cultuur op de loer. Iets
was we gezien het belang van sport en cultuur zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Afgelopen week werden we bijvoorbeeld op de hoogte gesteld van de waarschuwing van het
‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’ dat verwacht dat ‘het aantal kinderen dat geen sport- of muziekles kan
volgen door de inflatie verder zal toenemen’. Verenigingen zijn mogelijk genoodzaakt hun
contributie te verhogen vanwege de toenemende kosten. Ook werden we op de hoogte gesteld van
de stijgende prijzen voor zwemkaartjes, die op de planning staan bij de exploitant Optisport.
Zo zijn er nog meer redenen en risico’s om te stellen dat de toegankelijkheid voor sport en cultuur
onder druk komt te staan. Voor de inwoners met een smalle beurs, maar ook de huishoudens met
een modaal inkomen. Met die noodzaak willen we als CDA een aantal vragen stellen op grond van
artikel 37 van de organisatieverordening van de gemeente Barneveld.


1. In hoeverre bent u op de hoogte en deelt u bovenstaand geschetst beeld?
2. Bent u met ons van mening dat er in deze tijd een belangrijke inspanning bij de gemeente ligt
om sport en cultuur toegankelijk te houden?
3. Wilt u op korte termijn met sport- en culturele verenigingen in contact treden om deze
situatie te bespreken en mogelijk oplossingen te bespreken en aan te dragen<

4. In hoeverre bent u van mening dat de huidige regelingen van de gemeente volstaan om deze
toegankelijkheid te waarborgen?
5. Ziet u mogelijkheden om de huidige regelingen nog meer bekend te maken bij onze
inwoners?
6. Ziet u mogelijkheden om de regelingen uit te breiden, zodat een grotere of bredere groep
inwoners financieel ondersteund kan worden?
7. Worden er voorbereidingen getroffen om statushouders en asielzoekers (onder andere
vanwege de nieuwe opvangontwikkelingen) ook voldoende mogelijkheden te geven om deel
te nemen aan ons sport- en cultuuraanbod?
8. In hoeverre komen bij de komende programmabegroting nieuwe beleidstoevoegingen of
initiatieven om werk te maken van deze zorgwekkende ontwikkelingen?

1 https://nos.nl/artikel/2443350-jeugdfonds-waarschuwt-door-inflatie-minder-kinderen-op-sport-en-muziekles

2 https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/maatschappelijk/854182/zwemkaartjes-waarschijnlijk-duurderdoor-

oplopende-energieprijzen