Selecteer een pagina

Volgens dit raadsvoorstel zijn er extra parkeerplaatsen nodig voor de onderwijsvoorzieningen aan de Schoutenstraat. Er wordt gevraagd om een benodigd krediet beschikbaar te stellen van € 620.000,-.

 Allereerst bevreemdt het CDA dat er extra parkeerplaatsen nodig zijn. De onderwijsvoorzieningen zijn destijds immers gebouwd waarbij het dient te voldoen aan de parkeernormen. Hoe kan zijn dat er nu meer parkeerruimte nodig is? Tijdens de commissie heeft het CDA de vraag gesteld of de parkeernormen wel voldoen, waarop door het college werd geantwoord dat de normen inderdaad voldoen. Maar wat is dan nu het (steekhoudend) argument om extra parkeerplaatsen beschikbaar te stellen? Wat maakt het hier anders? Heeft het te maken dat hier sprake is van speciaal onderwijs waar andere parkeernormen gelden? Het lijkt wel of de normen erg theoretisch zijn en steeds meer uit de pas lopen met de praktijk. Graag zouden we een toezegging van de wethouder willen in die zin dat de normen wat nader worden bekeken (en in hoeverre zijn deze normen nog wel passend gelet op de veranderingen in het onderwijs).

 Wat het CDA daar verder over wil opmerken is het feit dat ook andere locaties eenzelfde probleem hebben. Denk daarbij aan De Burgthof. Ook daar is weinig parkeerruimte. Is het college daarmee bekend en gaat het college daar dan ook extra parkeerruimte realiseren? En wellicht zijn er nog wel meer van dergelijke plekken…?

 Natuurlijk ziet het CDA in dat de rotonde Schoutenstraat / Thorbeckelaan overbelast is. En natuurlijk wil het CDA dat de overbelasting zo snel mogelijk wordt aangepakt. Maar lost dit probleem zich op door de realisatie van deze extra parkeerplaatsen? Er worden immers ook parkeerplaatsen aan de westzijde ingericht, waardoor het vervoer nog altijd via de rotonde kan plaatsvinden. En wat te denken dat de overbelasting van de rotonde wellicht verminderd wordt als de Harselaartunnel weer open is.

 Al met al is het CDA van mening dat er een behoorlijk bedrag gevraagd wordt. We vinden vooral de argumentatie over de noodzaak om deze extra parkeerplaatsen te realiseren erg dun mede in realisatie tot de overbelasting bij de rotonde (en dan vooral de parkeerplaatsen aan de westkant). Voordat het CDA al dan niet zal instemmen met dit raadsvoorstel, horen we graag hoe de wethouder hier tegen aan kijkt.

Maarten Schipper

Raadslid