De kadernota ziet er degelijk uit en bevat geen verrassingen. Het is deel vier van het stappenplan om het coalitieakkoord ten uitvoer te brengen. En dat is goed gelukt. Het coalitieakkoord is voortvarend opgepakt en de meeste zaken daaruit zijn al gedaan, zijn in uitvoering of staan in de planning voor het komende jaar. De in de kadernota benoemde speerpunten zijn de juiste speerpunten en het is belangrijk om daar vol op in te zetten als gemeente.

Wanneer we inzoomen op de kadernota die nu voorligt willen we als CDA de volgende punten eruit lichten:

De zorg. Het sociaal domein is nog steeds belangrijk. Het gaat hier om allerlei vormen van zorg en ondersteuning voor onze inwoners en er gaat veel geld in om. Een aandachtspunt is de jaarlijkse budgetoverschrijding in de jeugdzorg. We zijn heel blij met de enorme inspanning die ons college heeft gedaan om de systeemfout die hieraan ten grondslag ligt ongedaan te maken. Dit wordt nu erkend en ook voor 2016 heeft dit weer geresulteerd in een “reparatie” vanuit het Rijk. Het is belangrijk om grip te houden op dit gehele domein.

Economie. Aan de snelheid waarmee Harselaar Zuid wordt “ingenomen” door met name groeiende Barneveldse bedrijven, blijkt hoe groot de behoefte aan bedrijventerrein in onze gemeente is. Jaren hebben we zonder gezeten en nu vindt er een inhaalslag plaats. Ook de mogelijkheid voor lokale ondernemers om dichtbij huis hun bedrijf op te zetten op kleine lokale bedrijventerreinen is heel belangrijk voor de vitaliteit van de desbetreffende kernen (Voorthuizen, Stroe en Kootwijkerbroek). Hier moeten we ons als Barneveld voor blijven inzetten.

Duurzaamheid. Op het gebied van duurzaamheid zijn hele grote stappen genomen. Die zijn ook nodig om de ambities die de raad heeft neergelegd in de duurzaamheidsvisie te realiseren. Wij vinden dit een heel belangrijk en principieel punt. Wij zijn blij dat onze inwoners nu ook op individueel niveau geholpen kunnen worden met een duurzaamheidslening om hun woning te verduurzamen. Ook voor verenigingen en instellingen is er een regeling getroffen. Al die individuele investeringen in duurzaamheid zijn nodig om als gemeenschap duurzamer te worden. Voor het CDA was dit bij de vorige verkiezingen een belangrijk thema, en dat wordt het weer!

Sport. Ook op het gebied van sport zijn er de nodige ontwikkelingen gaande. Zo wordt gewerkt aan nog betere faciliteiten voor onze sportverenigingen en wordt er uitvoering gegeven aan onze motie voor een maatschappelijk sportfonds. Naast een sportieve rol kunnen verenigingen immers ook een maatschappelijke functie hebben. We zien uit naar de initiatieven vanuit de samenleving.

Veiligheid. De afgelopen periode hebben we kunnen zien dat het gevoel van veiligheid versterkt wordt door bijvoorbeeld de nachtboa, maar ook door de inzet van de whatsapp groepen. Een mooi voorbeeld daarvan is de massale zoektocht naar het vermiste peutertje. Die betrokkenheid met elkaar moeten we koesteren.

Right to challenge. Wij zijn wij ook blij met het onderzoek naar ons initiatief voor het “right to challenge” dat groepen inwoners de mogelijkheid biedt om zaken die zij belangrijk vinden zelf op te pakken.

Tenslotte juichen we ieder initiatief van het college om te komen tot een betere en laagdrempelige digitale dienstverlening voor de inwoners en bedrijven van harte toe.