Selecteer een pagina

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Daan de Vries over de kaderbrief ⤵️

Voorzitter,

Voor ons ligt een bundel van stukken om te bespreken. En deze lenen zich ervoor om dit de verdelen in drie thema’s: verleden, heden en toekomst.

Als eerste het verleden. Het college heeft een jaarverslaggeving gepresenteerd dat er erg goed uit ziet. En ere, wie ere toekomt: daarmee kijken we natuurlijk vooral naar het vorige college. Als CDA is het prettig om als onderdeel van de vorige coalitie met dit jaarverslag die periode af te kunnen sluiten. Er is veel gerealiseerd, met ook financieel goede resultaten. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van dorpshuizen en sportaccommodaties. En ook hoe we de culturele sector hebben kunnen ondersteunen in een zware periode. Complimenten zijn wat ons betreft dan ook op z’n plaats. De account geeft dan ook een positieve reactie op het jaarverslag.

Dan het heden. Dan kijken we vooral naar de tussenrapportage. De maandrapportages zijn vervangen voor dit boekwerk. Twee punten over de vorm en twee over de inhoud. Als eerste vinden we dit als fractie een goede vervanging van de maanrapportages. Het heeft wat meer body en wordt uitvoeriger besproken. Wel, en dat is het tweede punt, heeft het het risico in zich dat we als raad pas laat van zaken op de hoogte gebracht worden. Dit vraagt van het college een actieve houding en mogelijk updates via andere kanalen. Graag een reactie van het college hoe zij hier tegenaan kijkt.

Dan twee punten over de inhoud. Als rode lijn zien we de schaarse personele capaciteit, zoals ook genoemd in de commissie. Dat vraagt om creativiteit, maar misschien ook om sommige dingen niet meer te doen. De wethouder gaf aan dat er al aan een lijstje wordt gewerkt om dit in kaart te brengen. Het zou mooi zijn als dit met de gehele raad gedeeld kan worden, zodat we samen tot een pakket aan maatregelen kunnen komen. Graag hier een toezegging.

Als tweede punt dan de onduidelijkheid over het behalen van het aantal woningen. In het coalitieakkoord wordt vol trots 600 woningen per jaar gezegd, maar in de tussenrapportage is dat toch wel heel erg lastig. In de commissievergadering gaf de wethouder alleen aan dat het wel degelijk nog het plan is. De vraag op deze plek is dan ook: staat het doel van 600 woningen nog steeds als een huis? En hoe gaat u de raad betrekken bij het treffen van maatregelen hiervoor?

En dan de toekomst, de kaderbrief! Eerlijk gezegd vonden we dat als CDA wat tegenvallen. Dat er onzekerheden zijn, staat buiten kijf. Maar een paar richtingen, financiële consequenties of ambities was leuk geweest. Dan hadden we het ergens over kunnen hebben en ook richting kunnen geven naar de programmabegroting. Nu is het vooral een herhaling van het coalitieakkoord en het overdrachtsdocument. Ik kreeg zelf de indruk dat er nog wat onderhandeling moet plaatsvinden tussen de verschillende coalitiepartijen. Als we als CDA nog input moeten leveren, dan horen we het wel. Onze handen jeuken bijvoorbeeld bij de opgaven op het gebied van toekomstbestendige dorpshuizen, de ambitie voor onze sportaccommodaties en de visie op onze culturele sector. Om in de tijd van het einde van het schooljaar te spreken: dat mag de coalitie nog wel een keertje over doen. De programmabegroting is anders voor ons een belangrijk moment om hier met moties of amendementen een verschil te maken.

Eén zaak die we in ieder geval graag anders zien is dat de inflatiecorrectie van het gemiddelde van 5 jaar naar het gemiddelde van 3 jaar wordt gebracht. Met de huidige inflatie betekent dit dat de inwoners een hogere belasting kunnen verwachten, zonder dat daarbij een duidelijke reden wordt aangeven. Dit getuigt niet van een voorspelbare en betrouwbare overheid. In een tijd waarin alles duurder wordt in het huishoudboekje, lijkt ons dat geen goede zet. We dienen hiervoor een motie in samen met Pro ’98 en Burger Intitiatief.

Ook dienen we een motie in over het huidige stikstofbeleid. Dit is een onderwerp dat fors wordt gevoeld in onze Barneveldse samenleving. Er is al veel over gezegd, veel over geschreven, veel over geklaagd. Het is dan ook goed dat we als gemeenteraad daar ook een uitspraak over doen. Daarom dienen we een motie in waarin we onze zorgen uiten over de consequenties van het huidig landelijke beleid en uitspreken dat gedwongen uitkoop moet worden voorkomen. Daarnaast positioneren we ons als Barneveld ook als belangrijke partner bij de uitvoering met daarbij belangrijke aandachtspunten als de sociale, economisch en landschappelijke impact. Deze motie wordt gesteund door de CU, SGP, BI, Pro ’98 en LB.

Tot slot wensen we het college veel succes toe met de uitwerking richting de begroting.