Selecteer een pagina

De kadernota. Het plan voor de komende vier jaar. De vier jaar waarin we waarschijnlijk doorgroeien naar 70.000 inwoners. Dat is de reis die we de komende jaren gaan maken. Geen gemakkelijke, maar wel een interessante en uitdagende reis. Net als bij een reis moet je voorbereidingen treffen en plannen maken. Dat gaat over verschillende thema’s, die we als CDA graag met u willen delen. Aan de hand van de kadernota en eigen ideeën nemen we u dan ook mee langs de 7 thema’s voor 70.000 inwoners.

1. Zorg
De jeugdzorg blijft een terugkerend issue. Zorg voor de kwetsbare jeugdigen in onze gemeente verdient volop de aandacht. En dat blijkt niet gemakkelijk. Te weinig middelen en een toename van de zorgvraag zet ons voor een grote uitdaging. Dit resulteert op dit moment in een structureel tekort. Hoewel we als CDA vinden dat het bij het onderwerp zorg vooral over deze kwetsbare groep moet gaan, moet er dus ergens geld vandaan komen. Dat begint bij de portefeuille zelf. Focus op de toegang en de zwaardere zorg zijn hiervoor mogelijkheden.

Maar alleen met het draaien aan de knoppen binnen de zorg redden we het niet. Er moet dus ergens geld vandaan komen. Geen makkelijke beslissingen, maar ook als CDA moeten we verantwoordelijkheid nemen voor het op orde krijgen van onze begroting. De recreatiesector heeft met een verhoging van de toeristenbelasting te maken met een extra verandering. Daarom stellen we dan ook samen met Pro, CU, LB en VVD voor om deze toeristenbelasting met een jaar uit te stellen.

2. Economie
Een belangrijke portefeuille van onze wethouder Didi Dorrestijn. We zijn wederom de MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. En daar zijn we trots op. De aandacht voor de krapte op de lokale arbeidsmarkt is terecht en als CDA zien we de Barneveldse Techniek Opleiding en Barneveld Tomorrow als ontwikkelingen om hier een positieve draai aan te geven.

Een groei naar 70.000 inwoners is een reis, maar de komende maanden gaan genoeg mensen ook op reis, zo ook naar Barneveld. Deze recreatiesector heeft constant vernieuwing nodig. Dorpspromotie, door middel van Go Barneveld en Visit Veluwe zijn hierbij welkome aanvullingen. De geplande evenementencoördinator vanuit de gemeente kan bijdragen aan verdere ondersteuning en kennisdeling.

3. Gezin en onderwijs
In een gemeente met veel kinderen, is het belangrijk om goede mogelijkheden en faciliteiten aan te bieden. We willen als CDA bij dit thema een paar punten benoemen.

Om met een urgent aandachtgebied te beginnen, willen we de lage vaccinatiegraad nogmaals onder de aandacht brengen. Dit is echt een risico. Vaccineren doe je niet alleen voor je eigen kind, maar ook voor de kinderen daar omheen. Een verantwoordelijkheid voor een ieder. Daarom dienen we hier dan ook een motie over in, waarbij het mooi is dat deze motie vanuit veel verschillende overtuigingen is ondertekend.

We denken ook aan zorg binnen het gezin. Het is schokkend te lezen en merken dat het niet in elk gezin veilig is. Kindermishandeling, huiselijk geweld, maar ook seksueel misbruik is aan de orde van de dag. Achter de voordeur. Het werk van instanties als Veilig Thuis en de Jeugdbescherming is dan ook onmisbaar.

En nog één laatste punt over het gezin. Het voorkomen van echtscheiding is een nobel streven, maar het verhaal over Sterker Ouderschap gaat wat ons betreft te ver. Als gemeente investeren in relaties is wat ons betreft geen taak van de overheid. Graag een reactie van de wethouder.

De gemeente is druk bezig met plannen op het gebied van onderwijs. Als CDA hebben we ons de afgelopen tijd wel meerdere keren afgevraagd of het wel goed gaat met de onderwijshuisvesting. Denk aan de Vellerscholen waar nu al te weinig ruimte is voor twee volwaardige scholen. Kan een extra school rond Veller/De Burgt niet een oplossing zijn? We vragen het college om hiermee aan de slag te gaan, graag een reactie. Let daarbij ook op de ontwikkelingen in Bloemendaal; graag een toezegging van het college om rekening te houden met een extra school aldaar.

4. Sport
U zult er niet van opkijken dat één van onze thema’s sport is. Verenigingsleven, bewegen en sportprestaties dragen wij een warm hart toe. Mooi te zien dat Kootwijkerbroek en Terschuur/Zwartebroek aan de slag zijn gegaan met de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een sporthal. Het is niet altijd makkelijk, maar het is elke keer weer een stapje. Graag willen we een toezegging van de wethouder dat zij zich blijft inzetten voor deze ontwikkelingen en hier proactief op acteert.

Brengt ons ook bij een motie voor een ander dorp: De Glind. Al eerder hebben we als CDA aandacht gevraagd voor de toekomstbestendigheid van het zwembad in dit dorp en hier dienen we dan ook graag een motie voor in. Met deze motie, samen met CU, LB en VVD, roepen we het college op geld vrij te maken voor dit zwembad en hierbij de mogelijkheid te onderzoeken in hoeverre er gebruik gemaakt kan worden van het plattelands ontwikkelingsfonds.

Voor een heus boul-o-drome, om te jeu de boulen, is zo’n zes ton geraamd. Hoewel we het belangrijk vinden dat ook voor deze activiteit ruimte is, vinden we het op dit moment wel een ‘jeu-de-boel’ geld. Dat de vereniging wil participeren is al uitgesproken, maar zien we ook graag wat meer concreet uitgewerkt. Daarom wachten we dan ook met belangstelling op het raadsvoorstel. We dienen ook amendement van de CU en BI mede in om het bedrag van zes ton in een breder plaatje te zien.

Topsport is een woord dat niet vaak wordt genoemd in deze raadzaal, maar als CDA willen we hier toch verandering in brengen. Wij stellen het college dan ook voor om de ogen te openen voor topsportevenementen. Denk bijvoorbeeld aan het WK volleybal voor vrouwen in 2022. Daarom dienen wij dan ook een motie in om het college te vragen zich in te zetten voor topsport en dit evenement, bijvoorbeeld ook in samenwerking met de regio Foodvalley. Een dergelijk evenement is niet alleen van sportieve waarde, maar heeft ook een duidelijk economische waarde.

5. Veiligheid en Verkeer
Als je op straat aan mensen vraagt waar ze belang aan hechten, is veiligheid vaak een thema dat benoemd wordt. Onveiligheid raakt de mensen vaak van dichtbij. Er zijn verschillende maatregelen getroffen en de buurtwachten zijn er ook erg actief. Zoals we ook afgelopen week weer hebben gemerkt.

Ook zien we van het college een duidelijke opstelling tegen dierenactivisme – waar we laatst aandacht voor hebben gevraagd. We vinden het dan ook goed dat de burgemeester in samenwerking met de regio bij agrariërs aandringt om onveilige situaties te melden. Als CDA staan we achter onze agrariërs.

Dan verkeer, wat ook vaak te maken heeft met veiligheid. De groei van Barneveld heeft ook impact op onze wegen. Op het gebied van wegen dienen wij vier moties mede in. Ten eerste een weg die ons veel bezighoudt: de Kuntzelaan. Wat ons betreft een gefaalde aanpassing. Als CDA waren we destijds tegen deze aanpassing, maar we hebben niet zoveel zin om ‘Zie je wel!’ te roepen. Liever kijken we naar de mogelijkheid om dit te veranderen. We dienen dan ook een motie in waarin we de wethouder de ruimte geven om ook grotere aanpassingen te doen aan deze gevaarlijke weg.

Ten tweede dienen wij een motie in voor een groene golf tussen Barneveld en Voorthuizen. Wat zou het mooi zijn als je met groene verkeerslichten in een vloeiende beweging van Voorthuizen naar Barneveld kunt gaan, of natuurlijk de andere kant op.

Ook ondersteunen wij een motie van de SGP om aandacht te hebben voor de rotonde Scherpenzeelseweg, Lunterseweg, met zicht op de nieuwe aan te leggen rondweg. De huidige en toekomstige druk op deze rotonde behoeft aandacht. En we steunen een motie om de bebouwde kom rond de Wesselseweg te verleggen.

6. Wonen en duurzaamheid
Met de groei naar 70.000 inwoners hoort natuurlijk woningbouw. Op meerdere plekken zijn al plannen om woningbouw te laten plaatsvinden, maar denken we ook aan de kleine dorpen? Ook zij willen graag dat hun jongeren en ouderen in het dorp blijven wonen.
Hierbij graag ook aandacht voor het soort woningen. Kies voor goede differentiatie in zowel verschijningsvorm als prijs. Kijk daarbij ook naar mogelijkheden om bijvoorbeeld de Woningstichting eerder te betrekken en rechtstreeks op eigen grond te laten ontwikkelen; dat draagt bij aan differentiatie en betaalbaarheid.

Duurzaamheid is hierbij ook een belangrijk onderwerp. Als CDA zien wij graag de focus op verduurzaming van bestaande woningen. De energietransitie vraagt de komende tijd de nodige keuzes van ons als raad. Als rentmeesters vinden we het belangrijk om hier mee aan de slag te gaan, maar het moet ook betaalbaar blijven.

Toch bij ruimtelijke ordening ook een kritische noot. Als CDA zien de we afgelopen periode regelmatig bestemmingsplannen voorbijkomen waar ‘maatwerk’ wordt toegepast. Maatwerk is goed, maar daardoor is voor de inwoner niet altijd duidelijk waar ze aan toe zijn (rechtszekerheid). We roepen het college op hier zorgvuldiger mee om te gaan. Graag een reactie hierop.

7. Samenleving
We sluiten onze reis af met wat ons betreft een onderwerp dat een rode draad is door het geheel. Als CDA geloven we namelijk in de kracht van de samenleving; de mogelijkheid om als inwoners zelf aan het stuur te zitten. Niet de markt het antwoord, niet de overheid, maar de samenleving. Een paar punten hiervan willen we benadrukken:

Het speelruimtebeleidsplan is wat ons betreft een goede manier om de samenleving aan zet te laten zijn. We horen er goede geluiden over, maar natuurlijk zien wij ook verbeteringen. Bijvoorbeeld in Terschuur is er een enthousiaste groep bewoners die zelf de speelplekken wil gaan maken, maar aanloopt tegen een wat te afwachtende gemeente. Zonde, dit moeten we omarmen. College, pak dit op!
Als we het over speeltuintjes hebben, willen we ook graag aandacht voor de slechte staat van het voetbalveld aan de Welsumerlaan op Veller. Het inzaaien van nieuw gras – wat al vaak is gebeurd – heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. We vragen een toezegging van de wethouder om dit veldje eindelijk bespeelbaar te maken, bijvoorbeeld door kunstgras of andere oplossingen.

Komen we bij onze laatste motie. Right to Challenge, al vaker benoemd. Het is er, het heeft waardering, maar is nog steeds niet concreet genoeg. We stellen een flexibel fonds van 70.000 euro voor, een euro per inwoner. Dit gaat niet om extra geld, maar een flexibele inzet van het geld dat over verschillende jaren is gereserveerd. Op dit moment is er geld geboekt voor jaren later, terwijl de inwoners er juist nú mee aan de slag willen. Ga flexibel met dit geld om, in bijvoorbeeld een fonds. Dat maakt het tastbaar! Dit zou bijvoorbeeld de groep inwoners in Terschuur helpen.

Zo ronden we onze reis af. Veel uitdagingen, veel plannen en keuzes te maken. Voor een mooier Barneveld, voor een beter Barneveld. We hebben als politiek snel zicht op de dingen die niet goed gaan, de dingen die beter kunnen, maar soms is het ook goed om stil te staan. Te kijken wat we hebben en dat koesteren. En vanuit dat stil staan, gaan we ook snel weer lopen; op reis. Naar een nog beter Barneveld.

We bedanken het college en het ambtelijk apparaat en wensen hen Gods wijsheid toe.

Daan de Vries

Fractievoorzitter CDA Barneveld